16, మార్చి 2012, శుక్రవారం

అగస్త్య మహర్షి విరచిత శ్రీలక్ష్మీ స్తోత్రం

ఓం శ్రీ విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమః

II అగస్త్య మహర్షి విరచిత శ్రీలక్ష్మీ స్తోత్రం II

జయ పద్మపలాశాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే I
జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవ తారిణి II 1 II

మహాలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి I
హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే II 2 II

పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే I
సర్వభూత హితార్థాయ వసువృష్ఠిం సదా కురు II 3 II

జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే I
దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోస్తుతే II 4 II

నమః క్షీరార్ణవసుతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి I
వసువృష్టే నమస్తుభ్యం రక్ష మాం శరణాగతం II 5 II

రక్ష త్వం దేవదేవేశి దేవదేవస్య వల్లభే I
దరిద్రాత్రాహి మాం లక్ష్మీ కృపాం కురు మమోపరి II 6 II

నమస్త్రైలోక్య జనని నమస్త్రైలోక్య పావని I
బ్రహ్మాదయో నమస్తే త్వాం జగదానన్దదాయిని II 7 II

విష్ణుప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం జగద్ధితే I
ఆర్తహన్త్రి నమస్తుభ్యం సమృద్ధిం కురు మే సదా II 8 II

అబ్జవాసే నమస్తుభ్యం చపలాయై నమో నమః I
చంచలాయై నమస్తుభ్యం లలితాయై నమో నమః II 9 II

నమః ప్రద్యుమ్న జనని మాతుస్తుభ్యం నమో నమః I
పరిపాలయ భో మాతర్మాం తుభ్యం శరణాగతం II 10 II

శరణ్యే త్వాం ప్రసన్నోస్మి కమలే కమలాలయే I
త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మీ పరిత్రాణపరాయణే II 11 II

పాండిత్యం శోభతే నైవ న శోభన్తి గుణా నరే I
శీలత్వం నైవ శోభేత మహాలక్ష్మీ త్వయా వినా II 12 II

తావద్విరాజతే రూపం తావచ్ఛీలం విరాజతే I
తావద్గుణా నరాణాం చ యావల్లక్ష్మీః ప్రసీదతి II 13 II

లక్ష్మిత్వయాలంకృత మానవా యే పాపైర్విముక్తా నృపలోకమాన్యాః I
గుణైర్విహీనా గుణినో భవన్తి దుశీలినః శీలవతాం వరిష్ఠాః II 14 II

లక్ష్మీర్భూషయతే రూపం లక్ష్మీర్భూషయతే కులం I
లక్ష్మీర్భూషయతే విద్యాం సర్వాల్లక్ష్మీర్విశిష్యతే II 15 II

లక్ష్మీ త్వద్గుణ కీర్తనేన కమలాభూర్యాత్యలం జిహ్నతాం I
రుద్రాద్యా రవిచన్ద్రదేవపతయో వక్తుం చ నైవ క్షమాః II 16 II

అస్మాభిస్తవ రూపలక్షణ గుణాన్వక్తుం కథం శక్యతే I
మాతర్మాం పరిపాహి విశ్వజనని కృత్వా మమేష్టం ధ్రువం II 17 II

దీనార్తిభీతం భవతాపపీడితం ధనైర్విహీనం తవ పార్వ్శమాగతం I
కృపానిధి త్వాన్మమ లక్ష్మి సత్వరం ధనప్రదానాద్ధన్నాయకం కురు II 18 II

మాం విలోక్య జనని హరిప్రియే ! నిర్ధనం త్వత్సమీపమాగతం I
దేహిమే ఝటితి లక్ష్మి ! కరాగ్రం వస్త్రకాంచనవరాన్నమద్భుతం II 19 II

త్వమేవ జననీ లక్ష్మి పితా లక్ష్మి త్వమేవ చ II
త్రాహిత్రాహి మహాలక్ష్మీ  త్రాహిత్రాహి సురేశ్వరి I
త్రాహిత్రాహి జగన్మాతర్దరిద్రా త్రాహి వేగతః II 20 II

నమస్తుభ్యం జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం నమో నమః I
ధర్మాధారే నమస్తుభ్యం నమః సంపత్తి దాయినీ II 21 II

దరిద్రార్ణవమగ్నోహం నిమగ్నోహం రసాతలే I
మజ్జన్తం మాం కరే ధృత్వా సూద్ధర త్వం రమే ద్రుతం II 22 II

కిం లక్ష్మి బహునోక్తేన జల్పితేన పునః పునః I
అన్యన్మే శరణం నాస్తి సత్యం సత్యం హరిప్రియే II 23 II

 యేత్ శృత్వాగస్తివాక్యం హృష్యమాణ హరిప్రయా I
ఉవాచ మధురాం వాణీం తుష్టాహం తవ సర్వదా II 24 II


II లక్ష్మీఉవాచ II
యత్త్వయోక్తమిదం స్తోత్రం యః పఠిష్యతి మానవః I
శృణోతి చ మహాభాగస్తస్యాహం వశవర్తినీ II 25 II

నిత్యం పఠతి యో భక్త్యా త్వ లక్ష్మీస్తస్య నశ్యతి I
రణశ్చ నశ్యతే తీవ్రం వియోగం నైవ పశ్యతి II 26 II

యః పఠేత్ ప్రాతరుద్ధాయ శ్రద్ధా-భక్తి సమన్వితః I
గృహే తస్య సదా స్థాస్యే నిత్యం శ్రీపతినా సహ II 27 II

సుఖ సౌభాగ్య సంపన్నో మనస్వీ బుద్దిమాన్ భవేత్ I
పుత్రవాన్ గుణవాన్ శ్రేష్ఠో భోగభోక్తా చ మానవః II 28 II

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం లక్ష్మ్యగస్తిప్రకీర్తితం I
విష్ణుప్రసాదజననం చతుర్వర్గ ఫలప్రదం II 29 II

రాజద్వారే జయశ్చైవ శత్రోశ్చైవ పరాజయః I
భూతప్రేత పిశాచానాం వ్యాఘ్రాణాం న భయం తథా  II 30 II

న శస్త్రానలతోయౌఘాద్భయం తస్య ప్రజాయతే I
దుర్వృత్తానాం చ పాపానాం బహుహానికరం పరం II 31 II

న్దురాకరిశాలాసు గవాం గోష్ఠే సమాహితః I
పఠేత్తద్దోషశాన్త్యర్థం మహాపాతకనాశనం II 32 II

సర్వసౌఖ్యకరం నృణాం ఆయురారోగ్యదం తథా I
అగస్త్యమునినా ప్రోక్తం ప్రజానాం హితకామ్యయా II 33 II

II ఇతి శ్రీ అగస్త్య మహర్షి విరచిత శ్రీలక్ష్మీస్తోత్రం సంపూర్ణం II

సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు

2 వ్యాఖ్యలు:

 1. పానకం లో పుడక అనుకోకుంటే, ఒక సందేహం.

  అగస్త్యుల వారు దక్షిణ ద్రవిడ కవీశ్వరులు కదా? వారు సంస్కృతం లో ఇది చెప్పి వుంటారంటారా ?

  జిలేబి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. @ జిలేబి గారు,

  మొట్ట మొదట తమిళ భాష మొదలైనది అగస్త్య మహర్షి నుంచే అనీ, మరియు అగస్త్య మహర్షికి తమిళ భాష నేర్పినది సాక్షాత్తు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి వారే అని చెప్తారు పెద్దలు.

  అదే విధంగా అగస్త్య మహర్షి సంస్కృతంలో కూడా అనేక స్తోత్రాలు చేశారు.శ్రీ రామాయణం యుద్ధకాండలో అగస్త్య మహర్షియే కదా "ఆదిత్య హృదయం" అనే శక్తివంతమైన సంస్కృత స్తోత్రం ఇచ్చినది. ఈ విషయం మనందరికీ తెలిసినదే. అలాగే ఈ మహాలక్ష్మీ స్తోత్రం కూడా.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు