8, మార్చి 2012, గురువారం

శ్రీ మూక పంచశతి - పాదారవింద శతకము - 8వ భాగం

ఓం శ్రీ శివకామసుందర్యై నమః

II మూక పంచశతి - పాదారవింద శతకం II (71-80 శ్లోకములు)

ఉపాదిక్షద్దాక్ష్యం తవ చరణనామా గురురసౌ
మరాలానాం శఙ్కే మసృణగతి లాలిత్య సరణౌ I
అతస్తే నిస్తన్ద్రం నియతమమునా సఖ్య పదవీమ్
ప్రపన్నం పాథోజం ప్రతి దధతి కామాక్షి కుతుకమ్ II 71 II

దధానైః సంసర్గం ప్రకృతిమలినైః షట్పదకులైః
ద్విజాధీశ శ్లాఘావిధిషు విదధ ద్భిర్ముకులతామ్ I
రజోమిశ్రైః పద్మైర్నియతమపి కామాక్షి పదయోః
విరోధస్తే యుక్తో విషమశరవైరి ప్రియతమే II 72 II

కవిత్వశ్రీ మిశ్రీకరణ నిపుణౌ రక్షణచణౌ
విపన్నానాం శ్రీమన్నలినమసృణౌ శోణకిరణౌ I
మునీన్ద్రాణామన్తః కరణశరణౌ మన్దసరణౌ
మనోజ్ఞౌ కామాక్ష్యా దురితహరణౌ నౌమి చరణౌ II 73 II

పరస్మాత్సర్వస్మాదపి చ పరయోర్ముక్తికరయోః
నఖ శ్రీభిర్జ్యోత్స్నా కలితతులయోస్తామ్రతలయోః I
నిలీయే కామాక్ష్యా నిగమ నుతయోర్నాకినతయోః
నిరస్త ప్రోన్మీలన్నలిన మదయోరేవ పదయోః II 74 II

స్వభావాదన్యోన్యం కిసలయమపీదం తవ పదం
మ్రదిమ్నాశోణిమ్నా భగవతి దధాతే సదృశతామ్ I
వనే పూర్వస్యేచ్ఛా సతతమవనే కిం తు జగతాం
పరస్యేత్థం భేదః స్ఫురతి హృది కామాక్షి సుధియామ్ II 75 II

కథం వాచాలో
పి ప్రకటమణి మంజీరనినదైః
సదైవానన్దార్ద్రాన్విరచయతి వాచంయమజనాన్ I
ప్రకృత్యా తే శోణచ్ఛవిరపి చ కామాక్షి చరణో
మనీషా నైర్మల్యం కథమివ నృణాం మాంసలయతే II 76 II

చలత్తృష్ణావీచీ పరిచలన పర్యాకులతయా
ముహుర్భ్రాన్త స్తాన్తః పరమశివవామాక్షి పరవాన్ I
తితీర్షుః కామాక్షి ప్రచురతర కర్మామ్బుధిమముం
కదాహం లప్స్యే తే చరణమణిసేతుం గిరిసుతే II 77 II

విశుష్యన్త్యాం ప్రజ్ఞాసరితి దురిత గ్రీష్మ సమయ-
ప్రభావేణ క్షీణే సతి మమ మనః కేకిని శుచా I
త్వదీయః కామాక్షి స్ఫురిత చరణామ్భోద మహిమా
నభోమాసాటోపం నగపతిసుతే కిం న కురుతే II 78 II

వినమ్రాణాం చేతో భవన వలభీసీమ్ని చరణ
ప్రదీపే ప్రాకాశ్యం దధతి తవ నిర్ధూత తమసి I
అసీమా కామాక్షి స్వయ మలఘు దుష్కర్మ లహరీ
విఘూర్ణన్తీ శాన్తిం శలభ పరిపాటీవ భజతే II 79 II

విరాజన్తీ శుక్తిర్నఖ కిరణ ముక్తా మణితతేః
విపత్పాథోరాశౌ తరిరపి నరాణాం ప్రణమతామ్ I
త్వదీయః కామాక్షి ధృవమలఘు వహ్నిర్భవవనే
మునీనాం జ్ఞానాగ్నేః అరణిరయమంఘ్రి ర్విజయతే  II 80 IIసర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి