6, మార్చి 2012, మంగళవారం

శ్రీ మూక పంచశతి - పాదారవింద శతకము - 6వ భాగం

ఓం శ్రీ సోమస్కందమూర్త్యై నమః

II మూక పంచశతి - పాదారవింద శతకం II (51-60 శ్లోకములు)

అవిశ్రాన్తం తిష్ఠన్నకృతకవచః కన్దర పుటీ-
కుటీరాన్తః ప్రౌఢం నఖరుచిసటాలీం ప్రకటయన్ I
ప్రచండం ఖండత్వం నయతు మమ కామాక్షి తరసా
తమోవేతండేన్ద్రం తవ చరణ కంఠీరవపతిః II 51 II

పురస్తాత్ కామాక్షి ప్రచుర రసమాఖండలపురీ-
పురంధ్రీణాం లాస్యం తవ లలితమాలోక్య శనకైః I
నఖశ్రీభిః స్మేరా బహు వితనుతే నూపురరవైః
చమత్కృత్యా శఙ్కే చరణయుగలీ చాటురచనాః II 52 II

సరోజం నిన్దన్తీ నఖకిరణ కర్పూర శిశిరా
నిషిక్తా మారారేర్ముకుట శశిరేఖా హిమజలైః I
స్ఫురన్తీ కామాక్షి స్ఫుటరుచిమయే పల్లవచయే
తవాధత్తే మైత్రీం పథిక సుదృశా పాదయుగలీ II 53 II

నతానాం సంపత్తేః అనవరతమాకర్షణజపః
ప్రరోహత్సంసార ప్రసరగరిమస్తంభనజపః I
త్వదీయః కామాక్షి స్మరహర మనోమోహనజపః
పటీయాన్నః పాయాత్పదనలిన మంజీరనినదః II 54 II

వితన్వీథా నాథే మమ శిరసి కామాక్షి కృపయా
పదామ్భోజన్యాసం పశుపరిబృఢ ప్రాణదయితే I
పిబన్తో యన్ముద్రాం ప్రకటముపకమ్పా పరిసరం
దృశా నానద్యన్తే నలినభవ నారాయణ ముఖాః II 55 II

ప్రణామోద్యద్ బృన్దారక ముకుట మన్దారకలికా-
విలోలల్లోలమ్బ ప్రకరమయ ధూమ ప్రచురిమా I
ప్రదీప్తః పాదాబ్జ ద్యుతి వితతి పాటల్యలహరీ-
కృశానుః కామాక్ష్యా మమ దహతు సంసారవిపిననమ్ II 56 II

వలక్ష శ్రీఋక్షాధిప శిశుసదృక్షైస్తవ నఖైః
జిఘృక్షుర్దక్షత్వం సరసిరుహ భిక్షుత్వ కరణే I
క్షణాన్మే కామాక్షి క్షపిత భవ సంక్షోభ గరిమా
వచో వైచక్షన్యం చరణయుగలీ పక్ష్మలయతాత్ II 57 II

సమంతాత్ కామాక్షి క్షత తిమిర సంతాన సుభగాన్
అనంతాభిర్భాభిః దినమను దిగన్తాన్విరచయన్ I
అహంతాయా హన్తా మమ జడిమదన్తావలహరిః
విభిన్తాం సంతాపం తవ చరణ చిన్తామణిరసౌ II 58 II

దధానో భాస్వత్తాం అమృతనిలయో లోహితవపుః
వినమ్రాణాం సౌమ్యో గురురపి కవిత్వం చ కలయన్ I
గతౌ మన్దో గఙ్గాధరమహిషి కామాక్షి భజతాం
తమః కేతుర్మాతస్తవ చరణపద్మో విజయతే II 59 II

నయన్తీం దాసత్వం నలిన భవముఖ్యాన్ అసులభ-
ప్రదానాత్ దీనానాం అమరతరు దౌర్భాగ్య జననీం I
జగజ్జన్మ క్షేమక్షయవిధిషు కామాక్షి పదయోః
ధురీణామీష్టే కస్తవ భణితు మాహోపురుషికామ్ II 60 II
 
సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు
 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి