17, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

శ్రీ మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకము - 8వ భాగం

ఓం శ్రీ సర్వోపద్రవనివారిణ్యై నమః
II మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకం II (71-80 శ్లోకములు)


శ్రీకామాక్షి మనోజ్ఞమందహసిత జ్యోతిష్ప్రరోహే తవ
స్ఫీతశ్వేతిమ సార్వభౌమసరణి ప్రాగల్భ్యమభ్యేయుషి I
చంద్రోయం యువరాజతాం కలయతే చేటీధురం చంద్రికా
శుద్ధా (గంగా) సా చ సుధాఝరీ సహచరీ సాధర్మ్యమాలంబతే II 71 II

జ్యోత్స్నా కిం తనుతే ఫలం తనుమతామౌష్ణ్యప్రశాంతిం వినా
త్వన్మందస్మితరోచిషా తనుమతాం కామాక్షి రోచిష్ణునా I
సంతాపో వినివార్యతే నవవయః ప్రాచుర్యమంకూర్యతే
సౌందర్యం పరిపూర్యతే జగతి సా కీర్తిశ్చ సంచార్యతే II 72 II

వైమల్యం కుముదశ్రియాం హిమరుచః కాన్త్యైవ సంధుక్ష్యతే
జ్యోత్స్నారోచిరపి ప్రదోషసమయం ప్రాప్యైవ సంపద్యతే I
స్వచ్ఛత్వం నవమౌక్తికస్య పరమం సంస్కారతో దృశ్యతే
కామాక్ష్యాః స్మితదీధితేర్విశదిమా నైసర్గికో భాసతే II 73 II

ప్రాకాశ్యం పరమేశ్వరప్రణయిని త్వన్మందహాసశ్రియః
శ్రీకామాక్షి మమ క్షిణోతు మమతా వైచక్షణీమక్షయామ్ I
యద్భీత్యేవ నిలీయతే హిమకరో మేఘోదరే శుక్తికా-
గర్భే మౌక్తిక మండలీ చ సరసీమధ్యే మృణాలీ చ సా II 74 II

హేరమ్బే చ గుహే చ హర్షభరితం వాత్సల్య మంకూరయత్
మారద్రోహిణి పూరుషే సహభువం ప్రేమాంకురం వ్యంజయత్ I
ఆనమ్రేషు జనేషు పూర్ణ కరుణా వైదగ్ధ్య ముత్తాలయత్
కామాక్షి స్మితమంజసా తవ కథంకారం మయా కథ్యతే  II 75 II

సంకృద్ధ ద్విజరాజకోప్యవిరతం కుర్వంద్విజైః సంగమం
వాణీపద్ధతి దూరగోపి సతతం తత్సాహచర్యం వహన్ I
అశ్రాంతం పశుదుర్లభోపి కలయన్ పత్యౌ పశూనాం రతిం
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితామృతరసస్యందో మయి స్పందతామ్ II 76 II

శ్రీకామాక్షి మహేశ్వరే నిరుపమ ప్రేమాఙ్కుర ప్రక్రమమ్
నిత్యం యః ప్రకటీకరోతి సహజాం ఉన్నిద్రయన్ మాధురీమ్ I
తత్తాదృక్తవ మందహాస మహిమా మాతః కథం మానితాం
తన్మూర్ధ్నా సురనిమ్నగాం చ కలికామిందోశ్చ తాం నిందతి II 77 II

యే మాధుర్య విహారమంటపభువో యే శైత్యముద్రాకరాః
యే వైశద్య దశావిశేష సుభగాస్తే మందహాసాంకురాః I
కామాక్ష్యాః సహజం గుణత్రయమిదం పర్యాయతః కుర్వతాం
వాణీ గుమ్ఫనడంబరే చ హృదయే కీర్తిప్రరోహే చ మే II 78 II  

కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశునికరా దక్షాంతకే వీక్షణే
మందాక్షగ్రహిలా హిమద్యుతి మయుఖాక్షేపదీక్షాంకురాః I
దాక్ష్యం పక్ష్మలయంతు మాక్షిక గుడద్రాక్షాభవం వాక్షు మే
సూక్ష్మం మోక్షపథం నిరీక్షితుమపి ప్రక్షాలయేయుర్మనః II 79 II

జాత్యా శీతలశీతలాని మధురాణ్యేతాని పూతాని తే
గాంగానీవ పయాంసి దేవి పటలాన్యల్పస్మిత జ్యోతిషామ్ I
ఏనః పంక పరంపరా మలినితాం ఏకామ్రనాథప్రియే
ప్రజ్ఞానాత్సుతరాం మదీయధిషణాం ప్రక్షాలయంతు క్షణాత్ II 80 II 

సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి