2, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

శ్రీ మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకము - 4వ భాగంఓం శ్రీ గురుమూర్త్యై నమః
  

II మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకం II (31-40 శ్లోకములు)

చేతః శీతలయన్తు నః పశుపతేరానంద జీవాతవో
నమ్రాణాం నయనాధ్వసీమసు శరచ్చంద్రాతపోపక్రమాః I
సంసారాఖ్యసరోరుహాకర ఖలీకారే తుషారోత్కరాః
కామాక్షి స్మరకీర్తిబీజనికరాః త్వన్మందహాసాఙ్కురాః II 31 II

కర్మౌఘాఖ్యతమః కచాకచి కరాన్ కామాక్షి సంచిన్తయే
త్వన్మందస్మిత రోచిషాం త్రిభువన క్షేమంకరానఙ్కురాన్ I
యే వక్త్రం శిశిరశ్రియో వికసితం చంద్రాతపామ్భోరుహత్
వేషోద్ధేషోణచాతురీమివ తిరస్కర్తుం పరిష్కుర్వతే II 32 II

కుర్యుర్నః కులశైలరాజతనయే కూలంకషం మఙ్గళం
కుందస్పర్ధనచుంచవస్తవ శివే మందస్మిత ప్రక్రమాః I
యే కామాక్షి సమస్తసాక్షినయనం సంతోషయన్తీశ్వరం
కర్పూరప్రకరా ఇవ ప్రసృమరాః పుంసామసాధారణాః II 33 II

కమ్రేణ స్నపయస్వ కర్మకుహనాచోరేణ మారాగమ-
వ్యాఖ్యా శిక్షణదీక్షితేన విదుషామక్షీణలక్ష్మీపుషా I
కామాక్షి స్మితకందలేన కలుషస్ఫోటక్రియాచుంచునా
కారుణ్యామృత వీచికావిహరణ ప్రాచుర్యధుర్యేణ మామ్ II 34 II

త్వన్మందస్మిత కందలస్య నియతం కామాక్షి శఙ్కామహే
బింబః కశ్చన నూతనః ప్రచలితో నైశాకరః శీకరః I
కించ క్షీరపయోనిధిః ప్రతినిధిః స్వర్వాహినీ వీచికా-
బిబ్వోకో
పి విడమ్బ ఏవ కుహనా మల్లీమతల్లీరుచః II 35 II

దుష్కర్మార్కనిసర్గ కర్కశం అహస్సంపర్కతప్తం మిలత్-
పఙ్కం శంకరవల్లభే మమ మనః కాంచీపురాలంక్రియే (కామాక్షి కాంచీశ్వరీ) I
అంబ త్వన్మృదులస్మితామృతరసే మంక్త్వా విధూయ వ్యథాం-
ఆనందోదయ సౌధ శృఙ్గ పదవీం ఆరోఢుమాకాంక్షతి II 36 II

నమ్రాణాం నగరాజశేఖరసుతే నాకాలయానాం పురః
కామాక్షి త్వరయా విపత్ప్రశమనే కారుణ్యధారాః కిరణ్ I
ఆగచ్ఛంతమనుగ్రహం ప్రకటయన్ ఆనందబీజాని తే
నాసీరే మృదుహాస ఏవ తనుతే నాథే సుధాశీతలః II 37 II

కామాక్షి ప్రథమానవిభ్రమనిధిః కందర్పదర్పప్రసూః
ముగ్ధస్తే మృదుహాస ఏవ గిరిజే ముష్ణాతు మే కిల్బిషమ్ I
యం ద్రష్టుం విహితే కరగ్రహ ఉమే శంభుస్త్రపామీలితం
స్వైరం కారయతి స్మ తాండవ వినోదానందినా తండునా II 38 II

క్షుణ్ణం కేనచిదేవ ధీరమనసా కుత్రాపి నానాజనైః
కర్మగ్రంథి నియంత్రితైరసుగమం కామాక్షి సామాన్యతః I
ముగ్ధైర్ద్రష్టుమశక్యమేవ మనసా మూఢస్య మే మౌక్తికం
మార్గం దర్శయతు ప్రదీప ఇవ తే మందస్మితశ్రీరియమ్ II 39 II

జ్యోత్స్నాకాంతిభిరేవ నిర్మలతరం నైశాకరం మండలం
హంసైరేవ శరద్విలాససమయే వ్యాకోచమమ్భోరుహమ్ I
స్వఛ్ఛైరేవ వికస్వరైరుడుగణైః కామాక్షి బింబం దివః
పుణ్యైరేవ మృదుస్మితైస్తవ ముఖం పుష్ణాతి శోభాభరమ్ II 40 II


సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి