27, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

శ్రీ మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకము - 10వ (చివరి) భాగం

ఓం శ్రీమాత్రే నమః

II మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకం II (91-101 శ్లోకములు)

క్షేపీయః క్షపయంతు కల్మష భయాన్ అస్మాకం అల్పస్మిత-
జ్యోతిర్మండలచంక్రమాః తవ శివే కామాక్షి రోచిష్ణవః I
పీడాకర్మఠ కర్మఘర్మ సమయ వ్యాపార తాపానల-
శ్రీపాతా నవహర్షవర్షణసుధా శ్రోతస్వినీశీకరాః II 91 II

శ్రీకామాక్షి తవ స్మితైన్దవమహః పూరే పరిస్ఫూర్జతి
ప్రౌఢాం వారిధి చాతురీం కలయతే భక్తాత్మనాం ప్రాతిభమ్ I 
దౌర్గత్య ప్రసరాస్తమః పటలికా సాధర్మ్యమాబిభ్రతే 
సర్వం కైరవసాహచర్య పదవీ రీతిం విధత్తే పరమ్ II 92 II

మందారాదిషు మన్మథారిమహిషీ ప్రాకాస్యరీతిం నిజాం
కాదాచిత్కతయా విశఙ్క్య బహుశో వైశద్యముద్రాగుణః I
శ్రీకామాక్షి తదీయ సంగమకలా మందీభవత్కౌతుకః
సాతత్యేన తవ స్మితే వితనుతే స్వైరాసనావాసనామ్ II 93 II

ఇన్ధానే భవవీతిహోత్రనివహే కర్మౌఘచండానిల-
ప్రౌఢిమ్నా బహుళీకృతే నిపతితం సంతాపచిన్తాకులమ్ I
మాతర్మాం పరిషించ కించిదమలైః పీయూషవర్షైరివ
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితద్యుతికణైః శైశిర్యలీలాకరైః II 94 II

భాషాయా రసనాగ్ర ఖేలనజుషః శృంగారముద్రాసఖీ-
లీలాజాతరతేః సుఖేన నియమ స్నానాయ మేనాత్మజే I
శ్రీకామాక్షి సుధామయీవ శిశిర శ్రోతస్వినీ తావకీ
గాఢానంద తరంగితా విజయతే హాసప్రభాచాతురీ II 95 II

సంతాపం విరలీకరోతు సకలం కామాక్షి మచ్ఛేతనా
మజ్జన్తీ మధుర స్మితామరధునీ కల్లోలజాలేషు తే I
నైరన్తర్య ముపేత్య మన్మథ మరుల్లోలేషు యేషు స్ఫుటం
ప్రేమేందుః ప్రతిబిమ్బితో వితనుతే కౌతూహలం ధూర్జటేః II 96 II

చేతః క్షీరపయోధి మంథర చలత్ రాగాఖ్యమంథాచల-
క్షోభవ్యా పృతిసంభవాం జనని తే మందస్మితశ్రీసుధామ్ I
స్వాదంస్వాదముదీత కౌతుకరసా నేత్రత్రయీ శాంకరీ
శ్రీకామాక్షి నిరంతరం పరిణమత్యానంద వీచీమయీ II 97 II

ఆలోకే తవ పంచసాయకరిపోః ఉద్ధామ కౌతూహల-
ప్రేఙ్ఖన్ మారుతఘట్టన ప్రచలితాత్ ఆనంద దుగ్ధాంబుధేః I
కాచిద్వీచిరుదంచతి ప్రతినవా సంవిత్ప్రరోహాత్మికా
తాం కామాక్షి కవీశ్వరాః స్మితమితి వ్యాకుర్వతే సర్వదా II 98 II

సూక్తిః శీలయతే కిమద్రితనయే  మందస్మితాత్తే ముహుః
మాధుర్యాగమ సంప్రదాయమథవా సూక్తేర్ను మందస్మితమ్ I
ఇత్థం కామపి గాహతే మమ మనః సందేహ మార్గభ్రమిం
శ్రీకామాక్షి న పారమార్థ్య సరణి స్ఫూర్తౌ నిధత్తే పదమ్ II 99 II

క్రీడాలోల కృపాసరోరుహముఖీ సౌధాంగణేభ్యః కవి-
శ్రేణీ వాక్పరిపాటికామృతఝరీ సూతీ గృహేభ్యః శివే I
నిర్వాణాఙ్కుర సార్వభౌమపదవీ సింహాసనేభ్యస్తవ
శ్రీకామాక్షి మనోజ్ఞ మందహసిత జ్యోతిష్కణేభ్యో నమః II 100 II

ఆర్యామేవ విభావ యన్మనసి యః పాదారవిందం పురః
పశ్యన్నారభతే స్తుతిం స నియతం లబ్ధ్వా కటాక్షచ్ఛవిమ్ I
కామాక్ష్యా మృదుల స్మితాంశులహరీ జ్యోత్స్నా వయస్యాన్వితామ్
ఆరోహత్యపవర్గ సౌధవలభీం ఆనంద వీచీమయీమ్ II 101 II

II మందస్మిత శతకం సంపూర్ణం II 
సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు
 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి