3, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

శ్రీ మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకము - 5వ భాగం

ఓం శ్రీ కామకోటికాయై నమః

II మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకం II (41-50 శ్లోకములు)


మానగ్రన్థివిధుంతుదేన రభసాదాస్వాద్యమానే నవ
ప్రేమాడమ్బర పూర్ణిమా హిమకరే కామాక్షి తే తత్క్షణమ్ I
ఆలోక్య స్మితచంద్రికాం పునరిమామున్మీలనం జగ్ముషీం
చేతః శీలయతే చకోరచరితం చంద్రార్ధచూడామణేః II 41 II

కామాక్షి స్మితమంజరీం తవ భజే యస్యాస్త్విషామఙ్కురాన్-
ఆపీనస్తనపానలాలసతయా నిశ్శఙ్కమఙ్కేశయః I
ఊర్ధ్వం వీక్ష్య వికర్షతి ప్రసృమరానుద్దామయా శుణ్డయా
సూనుస్తే బిసశఙ్కయాశు కుహనాదంతావలగ్రామణీః II 42 II

గాఢాశ్లేషవిమర్దసంభ్రమవశాత్ ఉద్దామ ముక్తాగుణ
ప్రాలంబే కుచకుంభయోర్విగళితే దక్షద్విషో వక్షసి I
యా సఖ్యేన పినహ్యతి ప్రచురయా భాషా తదీయాం దశాం
సా మే ఖేలతు కామకోటి హృదయే సాంద్రస్మితాంశుచ్ఛటా II 43 II

మందారే తవ మన్థరస్మితరుచాం మాత్సర్యమాలోక్యతే
కామాక్షి స్మరశాసనే చ నియతో రాగోదయో లక్ష్యతే I
చాన్ద్రీషు ద్యుతిమంజరీషు చ మహాన్ద్వేషాఙ్కురో దృశ్యతే
శుద్ధానాం కథమీదృశీ గిరిసుతే
శుద్ధా దశా కథ్యతామ్ II 44 II

పీయూషం ఖలు పీయతే సురజనైః దుగ్ధాంబుధిర్మథ్యతే
మాహేశైశ్చ జటాకలాపనిగడైః మందాకినీ నహ్యతే I
శీతాంశుః పరిభూయతే చ తమసా తస్మాదనేతాదృశీ
కామాక్షి స్మితమంజరీ తవ వచో వైదగ్ధ్యముల్లఙ్ఘ్యతే II 45 II

ఆశఙ్కే తవ మన్దహాస లహరీం అన్యాదృశీం చంద్రికాం
ఏకామ్రేశకుటుమ్బిని ప్రతిపదం యస్యాః ప్రభాసంగమే I
వక్షోజామ్బురుహే న తే రచయతః కాంచిద్దశాం కౌఙ్భలీం
ఆస్యాంభోరుహమంబ కించ శనకైరాలంబతే ఫుల్లతామ్ II 46 II

ఆస్తీర్ణాధరకాంతి పల్లవచయే పాతం ముహుర్జగ్ముషీ
మారద్రోహిణి కందలత్ స్మరశర జ్వాలావలీర్వ్యంజతీ I
నిందంతీ ఘనసారహారవలయ జ్యోత్స్నామృణాళాని తే
కామాక్షి స్మితచాతురీ విరహిణీరీతిం జగాహేతరామ్ II 47 II

సూర్యాలోకవిధౌ వికాసమధికం యాన్తీ హరన్తీ తమః-
సందోహం నమతాం నిజస్మరణతో దోషాకరద్వేషిణీ I
నిర్యాన్తీ వదనారవింద కుహరాత్ నిర్ధూతజాడ్యా నృణాం
శ్రీ కామాక్షి తవ స్మితద్యుతిమయీ చిత్రీయతే చంద్రికా II 48 II

కుణ్ఠీకుర్యురమీ కుబోధఘటనాం అస్మన్మనోమాథినీం
శ్రీకామాక్షి శివంకరాః తవ శివే శ్రీమందహాసాఙ్కురాః I
యే తన్వంతి నిరన్తరం తరుణిమస్తమ్బేరమగ్రామణీ-
కుంభద్వంద్వవిడమ్బిని స్తనతటే ముక్తాకుథాడమ్బరమ్ II 49 II

ప్రేఙ్ఖన్తః శరదంబుదా ఇవ శనైః ప్రేమానిలైః ప్రేరితాః 
మజ్జన్తో మదనారికణ్ఠసుషమాసింధౌ ముహుర్మంథరమ్ I
శ్రీకామాక్షి తవ స్మితాంశునికరాః శ్యామాయమానశ్రియో
నీలాంభోధరనైపుణీం తత ఇతో నిర్నిద్రయన్త్యంజసా II 50 II 

సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు
 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి