29, డిసెంబర్ 2011, గురువారం

శ్రీ మూక పంచశతి - కటాక్ష శతకము - 7వ భాగం

ఓం శ్రీమాత్రే నమః
II మూక పంచశతి - కటాక్ష శతకం II (61-70 శ్లోకములు)


ఆశ్చర్యమంబ మదనాభ్యుదయావలమ్బః
కామాక్షి చంచల నిరీక్షణ విభ్రమస్తే I
ధైర్యం విధూయ తనుతే హృదిరాగబంధం
శంభోస్తదేవ విపరీత తయా మునీనామ్ II 61 II

జన్తోః సకృత్ ప్రణమతో జగదీడ్యతాం చ
తేజస్వితాం చ నిశితాం చ మతిం సభాయామ్ I
కామాక్షి మాక్షిక ఝరీమివ వైఖరీం చ
లక్ష్మీం చ పక్ష్మలయతి క్షణ వీక్షణం తే II 62 II

కాదంబినీ కిమయతే న జలానుషంగం
భ్రుంగావళీ కిమురరీకురుతే న పద్మమ్ I
కిం వా కళింద తనయా సహతే న భంగం
కామాక్షి నిశ్చయపదం న తవాక్షిలక్ష్మీః II 63 II

కాకోలపావక తృణీ కరణే
పి దక్షః
కామాక్షి బాలకసుధాకర శేఖరస్య I
అత్యంతశీతల తమో
ప్యనుపారతం తే
చిత్తం విమోహయతి చిత్రమయం కటాక్షః II 64 II

కార్పణ్యపూర పరివర్ధితమంబ మోహ-
కన్దోద్గతం భవమయం విషపాదపం మే I
తుంగం ఛినత్తు తుహినాద్రిసుతే భవత్యాః
కాంచీపురేశ్వరి కటాక్ష కుఠారధారా II 65 II

కామాక్షి ఘోరభవరోగ చికిత్సనార్థం
అభ్యర్థ్య దేశిక కటాక్ష భిషక్ ప్రసాదాత్ I
తత్రాపి దేవి లభతే సుకృతీ కదాచిత్
అన్యస్య దుర్లభమపాంగ మహౌషధం తే II 66 II

కామాక్షి దేశిక కృపాంకురమాశ్రయంతో
నానాతపో నియమనాశిత పాశబంధాః  I
వాసాలయం తవ కటాక్షమముం మహాన్తో
లబ్ధ్వా సుఖం సమధియో విచరంతి లోకే II 67 II

సాకూతసంలపిత సంభృతముగ్ధహాసం
వ్రీడానురాగ సహచారి విలోకనం తే I
కామాక్షి కామపరిపంథిని మారవీర-
సామ్రాజ్యవిభ్రమదశాం సఫలీకరోతి II 68 II

కామాక్షి విభ్రమ బలైక నిధిర్విధాయ
భ్రూవల్లి చాపకుటిలీకృతిమేవ చిత్రమ్ I
స్వాధీనతాం తవ నినాయ శశాంకమౌళేః
అంగార్ధ రాజ్యసుఖ లాభమపాంగవీరః II 69 II

కామాంకురైకనిలయస్తవ దృష్టిపాతః
కామాక్షి భక్తమనసాం ప్రదధాతు కామాన్ I
రాగాన్వితః స్వయమపి ప్రకటీకరోతి
వైరాగ్యమేవ కథమేష మహా మునీనామ్ II 70 II


సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి