28, డిసెంబర్ 2011, బుధవారం

శ్రీ మూక పంచశతి - కటాక్ష శతకము - 6వ భాగం

ఓం శ్రీమాత్రే నమః

 
కాషాయమంశుకమివ ప్రకటం దధానో
మాణిక్యకుండలరుచిం మమతా విరోధీ I
శృత్యన్త సీమని రతః సుతరాం చకాస్తి
కామాక్షి తావక కటాక్ష యతీశ్వరో
సౌ II 51 II

పాషాణ ఏవ హరినీలమణిర్దినేషు
ప్రమ్లానతాం కువలయం ప్రకటీకరోతి I
నైమిత్తికో జలదమేచకిమా తతస్తే
కామాక్షి శూన్యముపమానం అపాంగ లక్ష్మ్యాః II 52 II

శృంగార విభ్రమవతీ సుతరాం సలజ్జా 
నాసాగ్ర మౌక్తికరుచా కృతమందహాసా I
శ్యామా కటాక్షసుషమా తవ యుక్తమేతత్
కామాక్షి చుంబతి దిగంబరవక్త్రబింబమ్ II 53 II

నీలోత్పలేన మధుపేన చ దృష్టిపాతః
కామాక్షి తుల్య ఇతి తే కథమామనంతి I
శైత్యేన నిన్దయతి యదన్వమిహమిందుపాదాన్
పాథోరుహేణ యదసౌ కలహాయతే చ II 54 II

ఓష్ఠప్రభాపటల విదృమముద్రితే తే
భ్రూవల్లివీచిసుభగే ముఖకాంతిసింధౌ I
కామాక్షి వారిభరపూరణ లమ్బమాన-
కాలంబువాహసరణిం లభతే కటాక్షః II 55 II

మందస్మితైర్ధవలితా మణికుండలాంశు-  
సంపర్క లోహిత రుచిః త్వదపాంగధారా I   
కామాక్షి మల్లి కుసుమైర్నవపల్లవైశ్చ
నీలోత్పలైశ్చ రచితేవ విభాతి మాలా II 56 II

కామాక్షి శీతలకృపారస నిర్జరామ్బః
సంపర్కపక్ష్మలరుచిః త్వదపాంగమాలా I
గోభిః  సదా పురరిపోః అభిలష్యమాణా
దూర్వాకదంబక విడంబనమాతనోతి II 57 II 

హృత్ పంకజం మమ వికాసయతు ప్రముష్ణన్
ఉల్లాసముత్పల రుచేః తమసాం నిరోద్ధా I
దోషానుషంగజడతాం జగతాం ధునానః
కామాక్షి వీక్షణ విలాస దినోదయస్తే II 58 II

చక్షుర్విమోహయతి చంద్ర విభూషణస్య  
కామాక్షి తావక కటాక్షతమః ప్రరోహః I
ప్రత్యఙ్ముఖం తు నయనం స్థిమితం మునీనాం
ప్రాకాశ్యమేవ నయతీతి పరం విచిత్రమ్ II 59 II

కామాక్షి వీక్షణరుచా యుధి నిర్జితం తే
నీలోత్పలం నిరవశేష గతాభిమానమ్ I
ఆగత్య తత్పరిసరం శ్రవణావతంస-
వ్యాజేన నూనమభయార్ధనం ఆతనోతి  II 60 IIసర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి