17, డిసెంబర్ 2012, సోమవారం

శ్రీ ఆర్యాద్విశతి - 9వ భాగము


 II భగవాన్ క్రోధభట్టారక విరచిత శ్రీ ఆర్యాద్విశతి – 9 భాగము II (శ్రీ లలితాస్తవరత్నమ్)

తస్యాఙ్కభువి నిషణ్ణాం
తరుణ కదమ్బ ప్రసూన కిరణాభామ్ I
శీతాంశు ఖణ్డ చూడాం
సీమన్త న్యస్త సాన్ద్ర సిన్దూరామ్ II 161 II

కుఙ్కుమ లలామ భాస్వ
న్నిటలాం కుటిలతర ఝిల్లికా యుగళామ్ I
నాళీక సదృశ నయనాం
నాసాఞ్చల కలిత మౌక్తికాభరణామ్ II 162 II

అఙ్కురిత మన్దహాసా
మరుణాధర కాన్తి విజిత బిమ్బాభామ్ I
కస్తూరీ మకరీయుత
కపోల సఙ్క్రాన్త కనక తాటఙ్కామ్ II 163 II

కర్పూర సాన్ద్రవీటీ
కబళిత వదనారవిన్ద సౌరభ్యామ్ I
కమ్బు సహోదర కణ్ఠ
ప్రలమ్బమానాచ్ఛ మౌక్తిక కలాపామ్ II 164 II

కహ్లార దామ కోమల
భుజ యుగళ స్ఫురిత రత్న కేయూరామ్ I
కరపద్మ మూల విలసత్
కాఞ్చనమయ కటకవలయ సన్దోహామ్ II 165 II

పాణి చతుష్టయ విలసత్
పాశాఙ్కుశ పుణ్డ్ర చాప పుష్పాస్త్రామ్ I
కూలఙ్కష కుచ శిఖరాం
కుఙ్కుమ కర్దమిత రత్న కూర్పాసామ్ II 166 II

అణు దాయాద వలగ్నా
మమ్బుద శోభా సనాభి రోమలతామ్ I
మాణిక్య ఖచిత కాఞ్చీ
మరీచికాక్రాన్త మాంసల నితమ్బామ్ II 167 II

కరభోరు కాణ్డ యుగళాం
జంఘాజిత కామ జైత్ర తూణీరామ్ I
ప్రపద పరిభూత కూర్మాం
హల్లక సచ్ఛాయ పాదతల మనోజ్ఞామ్ II 168 II

కమలభవ-కఞ్జలోచన-
కిరీట రత్నాంశు రఞ్జితపదాబ్జామ్ I
ఉన్మత్తకానుకమ్పా
ముత్తరళాపాఙ్గ పోషితానఙ్గామ్ II 169 II

ఆదిమరసావలమ్బా
మనిదం ప్రథమోక్తి వల్లరీ కలికామ్ I
ఆబ్రహ్మ కీట జననీ
మన్తః కలయామి సున్దరీ మనిశమ్ II 170 II

కస్తు క్షితౌ పటీయాన్
వస్తు స్తోతుం శివాఙ్క వా స్తవ్యమ్ I
అస్తు చిర న్తన సుకృతైః
ప్రస్తుత కామ్యాయ తన్మమ పురస్తాత్ II 171 II

ప్రభుసమ్మితో క్తి గమ్యం
పరశివోత్సఙ్గ తుఙ్గ పర్యఙ్కమ్ I
తేజః కిఞ్చిత దివ్యం
పురతో భవతు మమ పుణ్ర్డకోదణ్డమ్ II 172 II

మధురిమ భరిత శరాసం
మకరన్ద స్యన్ది మార్గణోదారమ్ I
కైరవిణీ విట చూడం
కైవల్యాయాన్తు కిఞ్చిన మహోనః II 173 II

అక్షుద్ర మిక్షుచాపం
పరోక్ష మవలగ్న సీమని త్ర్యక్షమ్ I
క్షపయతు నః క్షే తర
ముక్షరథ ప్రేమపక్ష్మలం తేజః II 174 II

భృఙ్గరుచి సఙ్గర కరాపాఙ్గం
శృఙ్గార తుఙ్గ మరుణాఙ్గమ్ I
మఙ్గళ మభంగురం మే
ఘటయతు గఙ్గాధరాఙ్గ సఙ్గి మహః II 175 II

ప్రపద జిత కూర్మ
మూర్మిళ కరుణం భర్మరుచి నిర్మథనదేహమ్ I
శ్రుతి మర్మ వర్మ శమ్భోః
కిఞ్చిన నర్మ మమ శర్మ నిర్మాతు II 176 II

కాలకుటిలాలకాళి
కన్దళవిజితాళి విధృత మణి పాళి I
మిళతు హృది పుళిని జఘనం
బహుళిత గరళగళ కేళి కిమపి మహః II 177 II

కుఙ్కుమ తిలకిత భాలాః
కురువిన్దచ్ఛాయ పాటల దుకూలాః I
కరుణా పయోధి వేలాః
కాశ్చన చిత్తే విభాన్తు మే లీలాః II 178 II

పుష్పన్ధయ రుచి వేణ్యః
పులినాభోగ త్రపాకర శ్రోణ్యః I
జీయాసు రిక్షుపాణ్యః
కాశ్చన కామారికేళి సాక్షిణ్యః II 179 II

తపనీయాంశుక భాంసి
ద్రాక్షా మాధుర్య నాస్తిక వచాంసి I
కతిచన శుచం మహాంసి
క్షపయన్తు కపాలి తోషిత మనాంసి II 180 II

సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు 


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి