16, డిసెంబర్ 2012, ఆదివారం

శ్రీ ఆర్యాద్విశతి - 8వ భాగము


 II భగవాన్ క్రోధభట్టారక విరచిత శ్రీ ఆర్యాద్విశతి – 8 భాగము II (శ్రీ లలితాస్తవరత్నమ్)

సర్వజ్ఞా సదనోపరి
చక్రేవిపులే సమాకలిత గేహాః I
వన్దే వశినీ ముఖ్యాః
శక్తీః సిన్దూర రేణు రుచి హారీః II 141 II

శ్రీసర్వరోగహాఖ్యే
చక్రేస్మిం స్త్రిపుర పూర్వికాం సద్ధామ్ I
వన్దే రహస్యనామ్నా
వేద్యాభి శ్శక్తిభి స్సదాసేవ్యామ్ II 142 II

వశినీ గృహోపరిష్టాద్
వింశతి హస్తోన్నతే మహాపీఠే I
శమయన్తు శత్రుబృన్దం
శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చాది దమ్పత్యోః II 143 II

శస్త్రసదనో పరిష్టా ద్వలయే
బలవైరి రత్న సంఘటితే I
కామేశ్వరీ ప్రధానాః
కలయే దేవీస్సమస్త జనసేవ్యాః II 144 II

శ్రీసర్వసిద్ధి విఖ్యాతేస్మిం
శ్చక్రేప్యతి రహస్య యోగిన్యః I
త్రిపురామ్బికేతి విఖ్యాతాయుక్తా
సా పాతు మాం సదాదేవీ II 145 II

కామేశ్వరీ గృహోపరి
వలయే వివిధ మను సమ్ప్రదాయజ్ఞాః I
చత్వారో యంగనాధాః
జయన్తు మిత్రేశ పూర్వకా గురవః II 146 II

నాథ భవనోపరిష్ఠా
న్నానా రత్న చయ మేదురే పీఠే I
కామేశ్వర్యాద్యా నిత్యాః
కలయన్తు ముదం తిథి స్వరూపిణ్యః II 147 II

నిత్యా సదనస్యోపరి
నీలమణీ నివహ విరచితే ధిష్ణ్యే I
కుశలం షడఙ్గధేవ్యః
కలయన్త్వస్మాక ముత్తరళ నేత్రాః II 148 II

సదనస్యోపరి తాసాం
సర్వానన్దమయ నామకే బిన్దౌ I
పఙ్చ బ్రహ్మవికారం
మఞ్చం ప్రణమామి మణి గణాకీర్ణమ్ II 149 II

పరితో మణిమఞ్చస్య
ప్రలమ్బమానా నియన్త్రితా పాశైః I
మాయామయీ యవనికా
మమ దురితం హరతు మేచకచ్ఛాయా II 150 II

మఞ్చస్యోపరి లమ్బ
న్మల్లీ పున్నాగ మాలికా భరితమ్ I
హరిగోపమయ వితానం
హరితా దాలస్య మనిశ మస్మాకమ్ II 151 II

పర్యఙ్కస్య భజామః
పాదాన్ బిమ్బామ్బుదేన్దు హేమ రుచః I
అజ-హరి-రుద్రేశ మయా
ననలాసుర మారుతేశ కోణస్థాన్ II 152 II

ఫలకం సదాశివమయం
ప్రణౌమి సిన్దూర రేణు కిరణాభమ్ I
ఆరభ్యాఙ్గేశీనాం
సదనాత్ కలితఞ్చ తత్త్వసోపానమ్ II 153 II

పుష్పోపధాన గణ్డక
చతుష్టయ స్ఫురిత పాటలా స్తరణమ్ I
పర్యఙ్కోపరి ఘటితం
ప్రాతు చిరం హంస తూలికా శయనమ్ II 154 II

తస్యోపరి నివసన్తం
తారుణ్యశ్రీ నిషేవితం సతతమ్ I
ఆవృన్త ఫుల్ల హల్లక
మరీచికాపుఞ్జ మఞ్జుల చ్ఛాయమ్ II 155 II

సిన్దూర శోణ వసనం
శీతాంతు స్తబక చుమ్బిత కిరీటమ్ I
కస్తూరీ తిలక మనోహర
కుటిలాలక భరిత కుముదబన్ధు శిశుమ్ II 156 II

పూర్ణేన్దు బిమ్బవదనం
ఫుల్ల సరోజాత లోచన త్రితయమ్ I
తరళాపాఙ్గ తరఙ్గిత
స్మరాఙ్గనా శాస్త్ర సమ్ప్రదాయార్థమ్ II 157 II

మణిమయ కుణ్డల పుష్య
న్మరీచి కల్లోల మాంసల కపోలమ్ I
విద్రుమ సహోదరాధర
విసృమర స్మితకిశోర సఞ్చారమ్ II 158 II

ఆమోద కుసుమ శేఖర
మానీల భ్రూలతా యుగ మనోజ్ఞమ్ I
వీటీ సౌరభ వీచి
ద్విగుణిత వక్త్రారవిన్ద సౌరభ్యమ్ II 159 II

పాశాఙ్కు శేక్షు చాప
ప్రసవ శర స్ఫురిత కోమలకరాబ్జమ్ I
కాశ్మీర పఙ్కిలాఙ్గం
కామేశం మనసి కుర్మహే సతతమ్ II 160 II
 

సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి