23, డిసెంబర్ 2012, ఆదివారం

శ్రీ ఆర్యాద్విశతి - 10వ (చివరి) భాగము

ఓమ్ శ్రీమాత్రే నమః
II భగవాన్ క్రోధభట్టారక విరచిత శ్రీ ఆర్యాద్విశతి – 10 (చివరి) భాగము II (శ్రీ లలితాస్తవరత్నమ్)

ఆసితకచ మాయతాక్షం
కుసుమశరం కూల ముద్వహకృపార్ద్రమ్ I
ఆదిమ రసాధిదైవత
మన్తః కలయే హరాఙ్కవాసి మహః II 181 II

కర్ణోపాన్త తరఙ్గిత
కటాక్ష నిష్యన్ది కర్ణదఘ్న కృపామ్ I
కామేశ్వరాఙ్క నిలయాం
కామపి విద్యాం పురాతనీం కలయే II 182 II

అరవిన్ద కాన్త్యరున్తుద
విలోచన ద్వన్ద్వ సున్దర ముఖేన్దుం I
ఛన్దఃకన్దళ మన్దిర
మన్తఃపుర మైన్దుశేఖరం వన్దే II 183 II

బిమ్బ నికురమ్బ డమ్బర
విడమ్బక చ్ఛాయ మమ్బర వలగ్నమ్ I
కమ్బుగళ మమ్బుద కచం
బిబ్బోకం కమపి చుమ్బతు మనోమే II 184 II

శమ్పారుచి చిర గర్హా
సమ్పాదకాన్తి కవచిత దిగ న్తమ్ I
సిద్ధాన్తం నిగమానాం
శుద్ధా న్తం కమపి శూలినః కలయే II 185 II

ఉద్యద్దిన కరశోణా
నుత్పల బన్ధు స్తనన్ధయా పీడాన్ I
కరకలిత పుణ్డ్ర చాపాన్
కలయేకానపి కపర్దినః ప్రాణాన్ II 186 II

రశనా లసజ్జఘనయా
రసనా జీవాతు చాప భాసురయా I
ఘ్రాణాయుష్కర శరయా
ఘ్రాతం చిత్తం కయాపి వాసనయా II 187 II

సరసిజ సహయుధ్వ దృశా
శమ్పాలతికా సనాభి విగ్రహయా I
భాసా కయాపి చేతో
నాసామణి శోభి వదనయా భరితమ్ II 188 II

నవ యావక భాసి
శయాన్వితయా గజయానయా దయావరయా I
ధృత యామినీశ కలయా
ధియా కయాపి క్షతామయా హి వయమ్ II 189 II

అలమల మకుసుమ బాణై
రబిమ్బశోణై రపుణ్డ్ర కోదణ్డైః I
అకుముద బాన్ధవ చూడై
రన్తైరిహ జగతి దైవతం మన్యైః II 190 II

కువలయ సదృక్ష నయనైః
కులగిరి కూటస్థ బన్ధు కుచభారైః I
కరుణాస్యన్ది కటాక్షైః
కవచిత చిత్తోస్మి కతిపయైః కుతుకైః II 191 II

నతజన సులభాయ నమో
నాళీక సనాభిలోచనాయ నమః I
నన్దిత గిరిశాయ నమో
మహసే నవనీప పాటలాయ నమః II 192 II

కాదమ్బ కుసుమ దామ్నే
కాయాచ్ఛాయా కణాయితార్యమ్ణే I
సీమ్నే చిర న్తనగిరాం
భూమ్నే కస్మైచిదాదదే ప్రణతిమ్ II 193 II

కుటిల కబరీ భరేభ్యః
కుఙ్కుమ సబ్రహ్మచారి కిరణేభ్యః I
కూలఙ్కష స్తనేభ్యః
కుర్మః ప్రణతిం కులాద్రి కుతుకేభ్యః II 194 II

కోకనద శోణవసనాత్
కోమల చికురాళి విజిత శైవలాత్ I
ఉత్పల సగన్ధి నయనా
దూరీకుర్మోన దేవతా మన్యామ్ II 195 II

ఆపాటలాధరాణా
మానీల స్నిగ్ధ బర్బర కచానామ్ I
ఆమ్నాయ జీవనానా
మాకూతానాం హరస్య దాసోస్మి II 196 II

పుఙ్ఖిత విలాస హాస
స్ఫురితాను పురాహితాఙ్క నిలయాసు I
మగ్నం మనో మదీయం
కాస్వపి కామారి జీవనాడీషు II 197 II


II లలితా కవచము II

లలితా పాతు శిరోమే
లలాట మమ్బా చ మధుమతీ రూపా I
భ్రూమధ్యం చ భవానీ
పుష్ప శరా పాతు లోచన ద్వన్ద్వమ్ II 1 II

పాయా న్నాసాం బాలా
సుభగా దన్తాంశ్చ సున్దరీ జుహ్వామ్ I
అధరోష్ఠ మాదిశక్తిః
చక్రేశీ పాతు మే సదా చుబుకమ్ II 2 II

కామేశ్వరీ చ కర్ణౌ
కామాక్షీ పాతు గణ్డయో ర్యుగళమ్ I
శృఙ్గార నాయికావ్యాద్
వక్త్రం సింహాసనేశ్వరీ చ గళమ్ II 3 II

స్కన్ద ప్రసూశ్చ పాతు
స్కన్ధౌ బహు చ పాటలాఙ్గీ మే I
పాణీ చ పద్మనిలయా
పాయా దనిశం నఖావళిం విజయా II 4 II

కోదణ్డినీ చ వక్షః
కుక్షిం చావ్యాత్ కులాచల తనూజా I
కల్యాణీ చ వలగ్నం
కటిం చ పాయాత్ కలాధర శిఖణ్డా II 5 II

ఊరుద్వయం చ పాయా
దుమా మృడానీ చ జానునీ రక్షేత్ I
జఙ్ఘే తు షోడశీ మే
పాయాత్పాదౌ చ పాశసృణిహస్తా II 6 II

ప్రాతః పాతు పరా మాం
మధ్యాహ్నే పాతు మణిగృహాధీశా I
శర్వాణ్యవతు చ సాయం
పాయాద్రాత్రౌ చ భైరవీ సాక్షాత్ II 7 II

భార్యాం రక్షతు గౌరీ
పాయాత్ పుత్రాంశ్చ బిన్దుగృహేపీఠా I
శ్రీవిద్యా చ యశోమే
శీలం చావ్యా చ్చిరం మహారాజ్ఞీ II 8 II

పవనమయి! పావకమయి!
క్షోణిమయి! వ్యోమమయి! కృపీటమయి!
రవిమయి! శశిమయి! దిజ్మయి!
సమయమయి! ప్రాణమయి! శివేపాహి II 9 II

కాళీ! కపాలిని! శూలిని!
భైరవి! మాతఙ్గి! పఞ్చమి! త్రిపురే!
వాగ్దేవి! విన్ధ్యవాసిని!
బాలే! భువనేశి! పాలయ! చిరం మామ్ II 10 II

II ధ్యాన భేదన ఫలభేదన కథనమ్ II
అభినవ సిన్దూరాభా
మమ్బ! త్వాం చిన్తయన్తి యే హృదయే I
ఉపరి నిపతన్తి తేషా
ముత్పల నయనా కటాక్ష కల్లోలాః II 1 II

వర్గాష్టక మిళితాభి
ర్వశినీ ముఖ్యాభి రావృతాం భవతీమ్ I
చిన్తయతాం సితవర్ణాం
వాచో నిర్యాన్త్యయత్నతో వదనాత్ II 2 II

కనక శలాకా గౌరీం-
కర్ణవ్యాలోల కుణ్డల ద్వితయామ్ I
ప్రహసిత ముఖీఞ్చ భవతీం
ధ్యాయ న్తే త ఏవ భూధనదాః II 3 II

శీర్షామ్భోరుహ మధ్యే
శీతల పీయూష వర్షిణీం భవతీమ్ I
అనుదిన మనుచి న్తయతా
మాయుష్యం భవతి పుష్కల మవన్యామ్ II 4 II

మధురస్మితాం మదారుణ
నయనాం మాతఙ్గకుమ్భ వక్షోజామ్ I
చన్ద్రావతంసినీం త్వాం
సవిధే పశ్యన్తి సుకృతినః కేచిత్ II 5 II

లలితాయాః స్తవరత్నం
లలితపదాభిః ప్రణీత మార్యాభిః I
అనుదిన మవనౌ పఠతాం
ఫలాని వక్తుం ప్రగల్భతే సైవ II 6 II

చతుర్భుజే! చన్ద్రకలావతంసే!
కుచోన్నతే! కుఙ్కుమరాగశోణే I
పుణ్డ్రేక్షు చాపాఙ్కుశ పుష్పబాణ
హస్తే నమస్తే జగదేకమాతః II 7 II

అరుణాం కరుణా తరఙ్గితాక్షీం
ధృత పాశాఙ్కుశ పుష్ప బాణ చాపామ్ I
అణిమాధిభి రావృతాం మయూఖై
రహ మిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ II 8 II
  


ఇతి శ్రీమదాదిశైవైః తత్రభవద్భిః క్రోధభట్టారాకైః
శ్రీదుర్వాసోమహర్షిభిః సందృశ్య ప్రత్యక్షతః శ్రీపురం సంవర్ణితమ్.
శ్రీఆర్యాద్విశతీ స్తోత్రరత్నాఖ్యం శ్రీలలితా స్తవరత్నం సమ్పూర్ణమ్.


సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు 

 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి