30, జనవరి 2012, సోమవారం

శ్రీ మూక పంచశతి - కటాక్ష శతకము

ఓం శ్రీ స్కంద మాత్రే నమః

II కటాక్ష శతకం II

మోహాంధకారనివహం వినిహంతుమీడే
మూకాత్మనామపి మహాకవితావదాన్యాన్ I
శ్రీకాంచిదేశ శిశిరీకృతి జాగరూకాన్
ఏకామ్రనాథ తరుణీ కరుణావలోకాన్ II 1 II

మాతర్జయంతి మమతాగృహ మోక్షణాని
మాహేంద్రనీలరుచి శిక్షణదక్షిణాని I
కామాక్షి కల్పిత జగత్రయరక్షణాని
త్వద్ వీక్షణాని వరదానవిచక్షణాని II 2 II

ఆనంగతంత్ర విధిదర్శిత కౌశలానామ్
ఆనందమంద పరిఘూర్ణిత మంథరాణామ్ I
తారల్యమంబ తవ తాడిత కర్ణసీమ్నాం
కామాక్షి ఖేలతి కటాక్షనిరీక్షణానామ్ II 3 II

కల్లోలితేన కరుణారసవేల్లితేన
కల్మాషితేన కమనీయ మృదుస్మితేన I
మామంచితేన తవ కించన కుంచితేన
కామాక్షి తేన శిశిరీకురు వీక్షితేన II 4 II

సాహాయ్యకం గతవతీ ముహురర్జునస్య
మందస్మితస్య పరితోషిత భీమచేతాః I
కామాక్షి పాండవ చమూరివ తావకీనా
కర్ణాంతికం చలతి హంత కటాక్షలక్ష్మీః II 5 II

అస్తం క్షణాన్నయతు మే పరితాపసూర్యమ్
ఆనంద చంద్రమసం ఆనయతాం ప్రకాశమ్ I
కాలాంధకార సుషమాం కలయన్దిగంతే
కామాక్షి కోమల కటాక్ష నిశాగమస్తే II 6 II

తాటాంక మౌక్తిక రుచాంకుర దంతకాంతిః
కారుణ్య హస్తిప శిఖామణినాధిరూఢః I
ఉన్మూలయత్వ శుభపాదపమస్మదీయం
కామాక్షి తావక కటాక్ష మతంగజేంద్రః II 7 II

ఛాయాభరేణ జగతాం పరితాపహారీ
తాటంకరత్న మణితల్లజ పల్లవశ్రీః I
కారుణ్యనామవికిరన్ మకరందజాలం
కామాక్షి రాజతి కటాక్ష సురద్రుమస్తే II 8 II

సూర్యాశ్రయ ప్రణయినీ మణికుండలాంశు
లౌహిత్య కోకనదకానన మాననీయా I
యాంతీ తవ స్మరహరానన కాంతిసింధుం
కామాక్షి రాజతి కటాక్ష కలింద కన్యా II 9 II

ప్రాప్నోతి యం సుకృతినం తవ పక్షపాతాత్
కామాక్షి వీక్షణ విలాస కళాపురంధ్రీ I
సద్యస్తమేవకిల ముక్తి వధూర్ వృణీతే
తస్మాన్ నితాంత మనయోరిదమైకమత్యమ్ II 10 II

యాన్తీ సదైవ మరుతామనుకూలభావం
భ్రూవల్లి శక్రధనురుల్లసితా రసార్ద్రా I
కామాక్షి కౌతుక తరంగిత నీలకంఠా
కాదంబినీవ తవ భాతి కటాక్షమాలా II 11 II

గంగామ్భసి స్మితమయే తపనాత్మజేవ
గంగాధరోరసి నవోత్పలమాలికేవ I
వక్త్రప్రభా సరసి శైవలమండలీవ
కామాక్షి రాజతి కటాక్ష రుచిచ్ఛటా తే II 12 II

సంస్కారతః కిమపి కందలితాన్ రసజ్ఞ-
కేదారసీమ్ని సుధియాం ఉపభోగయోగ్యాన్ I
కళ్యాణ సూక్తిలహరీ కలమాంకురాన్నః
కామాక్షి పక్ష్మలయతు త్వద పాంగమేఘః II 13 II

చాంచల్యమేవ నియతం కలయన్ ప్రకృత్యా
మాలిన్యభూః శృతిపథాక్రమ జాగరూకః I
కైవల్యమేవ కిము కల్పయతే నతానాం
కామాక్షి చిత్రమపి తే కరుణాకటాక్షః II 14 II

సంజీవనే జనని చూతశిలీ ముఖస్య
సమ్మోహనే శశి కిశోరక శేఖరస్య I
సంస్తమ్భనే చ మమతాగ్రహ చేష్టితస్య
కామాక్షి వీక్షణకళా పరమౌషధం తే II 15 II

నీలోపి రాగమధికం జనయన్ పురారేః
లోలో
పి భక్తిమధికాం దృఢయన్నరాణామ్ I
వక్త్రో
పి దేవి నమతాం సమతాం వితన్వన్
కామాక్షి నృత్యతు మయి త్వదపాంగపాతః II 16 II

కామద్రుహో హృదయయంత్రణ జాగరూకా
కామాక్షి చంచల దృగంచలమేఖలా తే I
ఆశ్చర్యమంబ భజతాం ఝటితి స్వకీయ-
సంపర్క ఏవ విధునోతి సమస్తబంధాన్ II 17 II

కుంఠీకరోతు విపదం మమ కుంచితభ్రూ-
చాపాంచితః శ్రితవిదేహ భవానురాగః I
రక్షోపకారమనిశం జనయఞ్జగత్యాం
కామాక్షి రామ ఇవ తే కరుణాకటాక్షః II 18 II

శ్రీకామకోటి శివలోచనశోషితస్య
శృంగారబీజవిభవస్య పునః ప్రరోహే I
ప్రేమామ్భసార్ద్రమచిరాత్ ప్రచురేణ శంకే
కేదారమంబ తవ కేవలదృష్టిపాతమ్ II 19 II

మాహాత్మ్యశేవధిరసౌ తవ దుర్విలంఘ్య
సంసార వింధ్యగిరి కుణ్ఠనకేలిచుంచుః I
ధైర్యామ్బుధిం పశుపతేః చులకీకరోతి
కామాక్షి వీక్షణ విజృమ్భణ కుంభజన్మా II 20 II

పీయూష వర్షశిశిరా స్ఫుటదుత్పలశ్రీ-
మైత్రీ నిసర్గమధురా కృతతారకాప్తిః I
కామాక్షి సంశ్రితవతీ వపురష్టమూర్తేః
జ్యోత్స్నాయతే భగవతి త్వదపాంగమాలా II 21 II

అంబ స్మరప్రతిభటస్య వపుర్మనోజ్ఞమ్
అమ్భోజ కానన మివ అంచిత కంఠకాభమ్ I
భ్రుంగీవ చుంబతి సదైవ సపక్షపాతా
కామాక్షి కోమలరుచిస్త్వదపాంగమాలా II 22 II

కేశప్రభాపటల నీలవితానజాలే
కామాక్షి కుండల మణిచ్ఛవిదీపశోభే I
శంకే కటాక్ష రుచిరంగతలే కృపాఖ్యా
శైలూషికా నటతి శంకరవల్లభే తే II 23 II

అత్యంతశీతల మతన్ద్రయతు క్షణార్ధమ్
అస్తోకవిభ్రమమనంగ విలాస కందమ్ I
అల్పస్మితాదృతమపార కృపాప్రవాహమ్
అక్షిప్రరోహమచిరాన్మయి కామకోటి II 24 II

మందాక్షరాగతరలీకృతి పారతంత్ర్యాత్
కామాక్షి మంథరతరాం త్వదపాంగడోలామ్ I
ఆరుహ్య మందమతి కౌతుకశాలి చక్షుః
ఆనందమేతి ముహురర్ధశశాంకమౌళేః II 25 II

త్రైయమ్బకం త్రిపురసుందరి హర్మ్యభూమిః
అంగం విహారసరసీ కరుణాప్రవాహః I
దాసాశ్చ వాసవముఖాః పరిపాలనీయం  
కామాక్షి విశ్వమపి వీక్షణభూభృతస్తే II 26 II

వాగీశ్వరీ సహచరీ నియమేన లక్ష్మీః
భ్రూవల్లరీవశకరీ భువనాని గేహమ్ I
రూపం త్రిలోకనయనామృతమంబ తేషాం
కామాక్షి ఏషు తవ వీక్షణపారతంత్రీ II 27 II

మాహేశ్వరం ఝటితి మానసమీనమంబ
కామాక్షి ధైర్యజలధౌ నితరాం నిమగ్నమ్ I
జాలేన శృంఖలయతి త్వదపాంగనామ్నా
విస్తారితేన విషమాయుధదాశకో
శౌ II 28 II

ఉన్మథ్య బోధకమలాకరమంబ జాడ్య-
స్తంబేరమం మమ మనోవిపినే భ్రమంతమ్ I
కుణ్ఠీకురుష్వ తరసా కుటిలాగ్రసీమ్నా
కామాక్షి తావక కటాక్ష మహాంకుశేన II 29 II

ఉద్వేల్లిత స్తబకితైః లలితైర్విలాసైః
ఉత్థాయ దేవి తవ గాఢకటాక్షకుంజాత్ I
దూరం పలాయయతు మోహమృగీకులం మే
కామాక్షి సత్వరమనుగ్రహ కేసరీన్ద్రః II 30 II

స్నేహాదృతాం విదలితోత్పలకాంతిచోరాం
జేతారమేవ జగదీశ్వరి జేతుకామః I
మానోద్ధతో మకరకేతురసౌ ధునీతే
కామాక్షి తావక కటాక్ష కృపాణవల్లీమ్ II 31 II

శ్రౌతీం వ్రజన్నపి సదా సరణిం మునీనాం
కామాక్షి సంతతమపి స్మృతిమార్గగామీ I
కౌటిల్యమంబ కథమస్థిరతాం చ ధత్తే
చౌర్యం చ పంకజరుచాం త్వదపాంగపాతః II 32 II

నిత్యం శృతేః పరిచితౌ యతమానమేవ
నీలోత్పలం నిజసమీప నివాసలోలమ్ I
ప్రీత్యైవ పాఠయతి వీక్షణ దేశికేంద్రః
కామాక్షీ కింతు తవ కాలిమసంప్రదాయమ్ II 33 II

భ్రాన్త్వా ముహుః స్తబకిత స్మితఫేనరాశౌ
కామాక్షి వక్త్రరుచి సంచయవారిరాశౌ I
ఆనందతి త్రిపురమర్దననేత్రలక్ష్మీః
ఆలంబ్య దేవి తవ మందమపాంగసేతుమ్ II 34 II

శ్యామా తవ త్రిపురసుందరి లోచనశ్రీః
కామాక్షి కందలిత మేదురతారకాంతిః I
జ్యోత్స్నావతీ స్మితరుచాపి కథం తనోతి
స్పర్ధామహో కువలయైశ్చ తథా చకోరైః II 35 II

కాలాంజనం చ తవ దేవి నిరీక్షణం చ
కామాక్షి సామ్యసరణిం సముపైతి కాంత్యా I
నిశ్శేషనేత్రసులభం జగతీషు పూర్వం
అన్యత్రినేత్రసులభం తుహినాద్రికన్యే II 36 II

ధూమాంకురో మకరకేతన పావకస్య
కామాక్షి నేత్రరుచి నీలిమచాతురీ తే I
అత్యంతమద్భుతమిదం నయనత్రయస్య
హర్షోదయం జనయతే హరిణాంకమౌలేః II 37 II

ఆరంభలేశసమయే తవ వీక్షణస్య
కామాక్షి మూకమపి వీక్షణమాత్ర నమ్రమ్ I
సర్వజ్ఞతా సకలలోక సమక్షమేవ
కీర్తిస్వయం వరణమాల్యవతీ వృణీతే II 38 II

కాలాంబువాహ ఇవ తే పరితాపహారీ
కామాక్షి పుష్కరమధః కురుతే కటాక్షః I
పూర్వః పరం క్షణరుచా సముపైతి మైత్రీం
అన్యస్తు సంతతరుచిం ప్రకటీకరోతి II 39 II

సూక్ష్మేపి దుర్గమతరేపి గురుప్రసాద-
సాహాయ్యకేన విచరన్ అపవర్గమార్గే I
సంసారపంకనిచయే న పతత్యమూం తే 
కామాక్షి గాఢమవలంబ్య కటాక్షయష్టిమ్ II 40 II

కామాక్షి సంతతమసౌ హరినీలరత్న-
స్తమ్భే కటాక్షరుచి పుంజమయే భవత్యాః I
బద్ధో
పి భక్తినిగలైర్మమ చిత్తహస్తీ
స్తమ్భం చ బంధమపి ముంచతి హంత చిత్రమ్ II 41 II

కామాక్షి కాష్ణర్యమపి సంతతమంజనం చ
బిభ్రన్నిసర్గతరలో
పి భవత్కటాక్షః I
వైమల్యమన్వహమనంజనతా చ భూయః
స్థైర్యం చ భక్త హృదయాయ కథం దదాతి II 42 II

మందస్మిత స్తబకితం మణి కుండలాంశు-
స్తోమప్రవాలరుచిరం శిశిరీకృతాశమ్ I
కామాక్షి రాజతి కటాక్షరుచేః కదంబమ్
ఉద్యానమంబ కరుణా హరిణేక్షణాయాః II 43 II

కామాక్షి తావక కటాక్ష మహేంద్ర నీల-
సింహాసనం శ్రితవతో మకరధ్వజస్య I
సామ్రాజ్యమంగళవిధౌ మణికుండలశ్రీః
నీరాజనోత్సవ తరంగిత దీపమాలా II 44 II

మాతః క్షణం స్నపయ మాం తవ వీక్షితేన
మందాక్షితేన సుజనైరపరోక్షితేన I
కామాక్షి కర్మతిమిరోత్కర భాస్కరేణ
శ్రేయస్కరేణ మధుపద్యుతితస్కరేణ II 45 II

ప్రేమాపగాపయసి మజ్జనమారచయ్య
యుక్తః స్మితాంశుకృత భస్మవిలేపనేన I
కామాక్షి కుండలమణిద్యుతిభిర్జటాలః
శ్రీకంఠమేవ భజతే తవ దృష్టిపాతః II 46 II

కైవల్యదాయ కరుణారస కింకరాయ
కామాక్షి కందలితవిభ్రమ శంకరాయ I
ఆలోకనాయ తవ భక్తశివంకరాయ
మాతర్నమోస్తు పరతన్త్రిత శంకరాయ II 47 II

సామ్రాజ్యమంగళవిధౌ మకరధ్వజస్య
లోలాలకాలికృత తోరణమాల్యశోభే I
కామేశ్వరి ప్రచలదుత్పలవైజయన్తీ-
చాతుర్యమేతి తవ చంచలదృష్టిపాతః II 48 II

మార్గేణ మంజుకచకాన్తి తమోవృతేన
మన్దాయమానగమనా మదనాతురాసౌ I
కామాక్షి దృష్టిరయతే తవ శంకరాయ
సంకేతభూమి మచిరాదభిసారికేవ II 49 II

వ్రీడనువృత్తి రమణీకృత సాహచర్యా
శైవాలితాం గలరుచా శశిశేఖరస్య I
కామాక్షి కాన్తిసరసీం త్వదపాంగలక్ష్మీః
మందం సమాశ్రయతి మజ్జనఖేలనాయ II 50 II

కాషాయమంశుకమివ ప్రకటం దధానో
మాణిక్యకుండలరుచిం మమతా విరోధీ I
శృత్యన్త సీమని రతః సుతరాం చకాస్తి
కామాక్షి తావక కటాక్ష యతీశ్వరో
సౌ II 51 II

పాషాణ ఏవ హరినీలమణిర్దినేషు
ప్రమ్లానతాం కువలయం ప్రకటీకరోతి I
నైమిత్తికో జలదమేచకిమా తతస్తే
కామాక్షి శూన్యముపమానం అపాంగ లక్ష్మ్యాః II 52 II

శృంగార విభ్రమవతీ సుతరాం సలజ్జా 
నాసాగ్ర మౌక్తికరుచా కృతమందహాసా I
శ్యామా కటాక్షసుషమా తవ యుక్తమేతత్
కామాక్షి చుంబతి దిగంబరవక్త్రబింబమ్ II 53 II

నీలోత్పలేన మధుపేన చ దృష్టిపాతః
కామాక్షి తుల్య ఇతి తే కథమామనంతి I
శైత్యేన నిన్దయతి యదన్వమిహమిందుపాదాన్
పాథోరుహేణ యదసౌ కలహాయతే చ II 54 II

ఓష్ఠప్రభాపటల విదృమముద్రితే తే
భ్రూవల్లివీచిసుభగే ముఖకాంతిసింధౌ I
కామాక్షి వారిభరపూరణ లమ్బమాన-
కాలంబువాహసరణిం లభతే కటాక్షః II 55 II

మందస్మితైర్ధవలితా మణికుండలాంశు-  
సంపర్క లోహిత రుచిః త్వదపాంగధారా I   
కామాక్షి మల్లి కుసుమైర్నవపల్లవైశ్చ
నీలోత్పలైశ్చ రచితేవ విభాతి మాలా II 56 II

కామాక్షి శీతలకృపారస నిర్జరామ్బః
సంపర్కపక్ష్మలరుచిః త్వదపాంగమాలా I
గోభిః  సదా పురరిపోః అభిలష్యమాణా
దూర్వాకదంబక విడంబనమాతనోతి II 57 II 

హృత్ పంకజం మమ వికాసయతు ప్రముష్ణన్
ఉల్లాసముత్పల రుచేః తమసాం నిరోద్ధా I
దోషానుషంగజడతాం జగతాం ధునానః
కామాక్షి వీక్షణ విలాస దినోదయస్తే II 58 II

చక్షుర్విమోహయతి చంద్ర విభూషణస్య  
కామాక్షి తావక కటాక్షతమః ప్రరోహః I
ప్రత్యఙ్ముఖం తు నయనం స్థిమితం మునీనాం
ప్రాకాశ్యమేవ నయతీతి పరం విచిత్రమ్ II 59 II

కామాక్షి వీక్షణరుచా యుధి నిర్జితం తే
నీలోత్పలం నిరవశేష గతాభిమానమ్ I
ఆగత్య తత్పరిసరం శ్రవణావతంస-
వ్యాజేన నూనమభయార్ధనం ఆతనోతి  II 60 II

ఆశ్చర్యమంబ మదనాభ్యుదయావలమ్బః
కామాక్షి చంచల నిరీక్షణ విభ్రమస్తే I
ధైర్యం విధూయ తనుతే హృదిరాగబంధం
శంభోస్తదేవ విపరీత తయా మునీనామ్ II 61 II

జన్తోః సకృత్ ప్రణమతో జగదీడ్యతాం చ
తేజస్వితాం చ నిశితాం చ మతిం సభాయామ్ I
కామాక్షి మాక్షిక ఝరీమివ వైఖరీం చ
లక్ష్మీం చ పక్ష్మలయతి క్షణ వీక్షణం తే II 62 II

కాదంబినీ కిమయతే న జలానుషంగం
భ్రుంగావళీ కిమురరీకురుతే న పద్మమ్ I
కిం వా కళింద తనయా సహతే న భంగం
కామాక్షి నిశ్చయపదం న తవాక్షిలక్ష్మీః II 63 II

కాకోలపావక తృణీ కరణేపి దక్షః
కామాక్షి బాలకసుధాకర శేఖరస్య I
అత్యంతశీతల తమో
ప్యనుపారతం తే
చిత్తం విమోహయతి చిత్రమయం కటాక్షః II 64 II

కార్పణ్యపూర పరివర్ధితమంబ మోహ-
కన్దోద్గతం భవమయం విషపాదపం మే I
తుంగం ఛినత్తు తుహినాద్రిసుతే భవత్యాః
కాంచీపురేశ్వరి కటాక్ష కుఠారధారా II 65 II

కామాక్షి ఘోరభవరోగ చికిత్సనార్థం
అభ్యర్థ్య దేశిక కటాక్ష భిషక్ ప్రసాదాత్ I
తత్రాపి దేవి లభతే సుకృతీ కదాచిత్
అన్యస్య దుర్లభమపాంగ మహౌషధం తే II 66 II

కామాక్షి దేశిక కృపాంకురమాశ్రయంతో
నానాతపో నియమనాశిత పాశబంధాః  I
వాసాలయం తవ కటాక్షమముం మహాన్తో
లబ్ధ్వా సుఖం సమధియో విచరంతి లోకే II 67 II

సాకూతసంలపిత సంభృతముగ్ధహాసం
వ్రీడానురాగ సహచారి విలోకనం తే I
కామాక్షి కామపరిపంథిని మారవీర-
సామ్రాజ్యవిభ్రమదశాం సఫలీకరోతి II 68 II

కామాక్షి విభ్రమ బలైక నిధిర్విధాయ
భ్రూవల్లి చాపకుటిలీకృతిమేవ చిత్రమ్ I
స్వాధీనతాం తవ నినాయ శశాంకమౌళేః
అంగార్ధ రాజ్యసుఖ లాభమపాంగవీరః II 69 II

కామాంకురైకనిలయస్తవ దృష్టిపాతః
కామాక్షి భక్తమనసాం ప్రదధాతు కామాన్ I
రాగాన్వితః స్వయమపి ప్రకటీకరోతి
వైరాగ్యమేవ కథమేష మహా మునీనామ్ II 70 II

కాలంబు వాహని వహైః కలహాయతే తే
కామాక్షి కాలిమమదేన సదా కటాక్షః I
చిత్రం తథాపి  నితరామముమేవ దృష్ట్వా
సోత్కంఠ ఏవరమతే కిల నీలకంఠః II 71 II

కామాక్షి మన్మథరిపుం ప్రతిమారతాప-
మోహాన్ధకార జలదాగమనేన నృత్యన్ I
దుష్కర్మ కంచుకికులం కబలీకరోతు
వ్యామిశ్రమేచకరు చిస్త్వదపాంగకేకీ II 72 II

కామాక్షి మన్మథరిపోః అవలోకనేషు
కాంతం పయోజమివ తావకమక్షిపాతమ్ I
ప్రేమాగమో దివసవద్వికచీకరోతి
లజ్జాభరో రజనివన్ ముకులీకరోతి II 73 II

మూకో విరించతి పరం పురుషః కురూపః
కందర్పతి త్రిదశరాజతి కింపచానః I
కామాక్షి కేవలముపక్రమకాల ఏవ
లీలాతరంగిత కటాక్షరుచః క్షణం తే II 74 II

నీలాలకా మధుకరంతి మనోజ్ఞనాసా-
ముక్తారుచః ప్రకటకన్ద బిసాంకురంతి I
కారుణ్యమంబ మకరందతి కామకోటి
మన్యే తతః కమలమేవ విలోచనం తే II 75 II

ఆకాంక్ష్యమాణఫలదాన  విచక్షణాయాః
కామాక్షి తావకకటాక్షక కామధేనోః I
సంపర్క ఏవ కథమంబ విముక్తపాశ -
బంధాః స్ఫుటం తనుభృతః పశుతాం త్యజంతి II 76 II

సంసారఘర్మ పరితాపజుషాం నరాణాం
కామాక్షి శీతలతరాణి తవేక్షితాని I
చంద్రాతపంతి ఘనచందన కర్దమంతి  
ముక్తాగుణన్తి హిమవారినిషేచనన్తి II 77 II

ప్రేమాంబురాశి సతత స్నపితాని చిత్రం
కామాక్షి తావక కటాక్ష నిరీక్షణాని I
సంధుక్షయన్తి ముహురిన్ధనరాశిరీత్యా
మారద్రుహో మనసి మన్మథచిత్రభానుమ్  II 78 II

కాలాఞ్జన ప్రతిభటం కమనీయ కాన్త్యా
కందర్ప తన్త్రకలయా కలితానుభావమ్ I
కాంచీవిహారరసికే కలుషార్తిచోరం
కల్లోలయస్వ మయి తే కరుణాకటాక్షమ్ II 79 II

క్రాన్తేన మన్మథదేన విమోహ్యమాన-
స్వాన్తేన  చూతతరుమూలగతస్య పుంసః I
కాంతేన కించిదవలోకయ లోచనస్య
ప్రాంతేన మాం జనని కాంచిపురీవిభూషే II 80 II

కామాక్షి కేపి సృజనాస్త్వదపాంగసంగే
కంఠేన కందళిత కాలిమ సంప్రదాయాః I
ఉత్తంస కల్పితచకోర కుటుంబపోషాః
నక్తం దివసప్రసవభూ నయనాభవన్తి II 81 II

నీలోత్పల ప్రసవ కాన్తి నిదర్శనేన
కారుణ్య విభ్రమజుషా తవ వీక్షణేన I
కామాక్షి కర్మజలధేః కలశీసుతేన
పాశత్రయాద్వయమమీ పరిమోచనీయాః II 82 II

అత్యంత చంచలమకృత్రిమమంజనం కిం
ఝంకారభంగిరహితా కిము భృఙ్గమాలా I
ధూమాంకురః కిము హుతాశనసంగహీనః 
కామాక్షి నేత్రరుచినీలిమ కందలీ తే II 83 II

కామాక్షి నిత్యమయమంజలిరస్తు ముక్తి-
బీజాయ విభ్రమమదోదయ ఘూర్ణితాయ I
కందర్పదర్ప పునరుద్భవ సిద్ధిదాయ
కళ్యాణదాయ తవ దేవి దృగఞ్చలాయ II 84 II

దర్పాఙ్కురో మకరకేతన విభ్రమాణాం
నిందాఙ్కురో విదలితోత్పల చాతురీణామ్ I
దీపాఙ్కురో భవతమిస్ర కదంబకానాం
కామాక్షి పాలయతు మాం త్వదపాఙ్గ పాతః II 85 II

కైవల్య దివ్యమణిరోహణ పర్వతేభ్యః
కారుణ్య నిర్ఝరపయః కృతమంజనేభ్యః I
కామాక్షి కింకరిత శంకరమానసేభ్యః
తేభ్యో నమో
స్తు తవ వీక్షణ విభ్రమేభ్యః II 86 II

అల్పీయ ఏవ నవముత్పలమంబ హీనా
మీనస్య వా సరణిరంబురుహాం చ కిం వా I
దూరే మృగీదృగ సమంజసమంజనం చ
కామాక్షీ వీక్షణరుచౌ తవ తర్కయామః II 87 II

మిశ్రీభవద్గరల పంకిల శంకరోరస్
సీమాంగణే కిమపి రింఖణమాదధానః I
హేలావధూత లలిత శ్రవణోత్పలో
సౌ 
కామాక్షి బాల ఇవ రాజతి తే కటాక్షః II 88 II

ప్రౌఢీకరోతి విదుషాం నవసూక్తిధాటీ-
చూతాటవీషు బుధ కోకిల లాల్యమానమ్ I
మాధ్వీరసం పరిమలం చ నిరర్గలం తే
కామాక్షి వీక్షణ విలాస వసన్తలక్ష్మీః II 89 II

కూలంకషం వితనుతే కరుణామ్బువర్షీ
సారస్వతం సుకృతినః సులభం ప్రవాహమ్ I
తుచ్ఛీకరోతి యమునాంబు తరఙ్గభఙ్గీం  
కామాక్షి కిం తవ కటాక్షమహామ్బువాహః II 90 II

జగర్తి దేవి కరుణాశుక సుందరీ తే
తాటంక రత్నరుచి దాడిమఖండశోణే I
కామాక్షి నిర్భర కటాక్షమరీచిపుంజ-
మాహేన్ద్ర నీలమణి పంజర మద్యభాగే II 91 II

కామాక్షి సత్కువలయస్య సగోత్రభావాత్
ఆక్రామతి శృతిమసౌ తవ దృష్టిపాతః I
కించ స్ఫుటం కుటిలతాం ప్రకటీకరోతి
భ్రూవల్లరీ పరిచితస్య ఫలం కిమేతత్ II 92 II

ఏషా తవాక్షి సుషమా విషమాయుధస్య 
నారాచవర్షలహరీ నగరాజకన్యే I
శంకే కరోతి శతధా హృది ధైర్యముద్రాం
శ్రీకామకోటి యదసౌ శిశిరాంశుమౌళేః II 93 II

బాణేన పుష్పధనుషః పరికల్ప్యమాన-
త్రాణేన భక్తమనసాం కరుణాకరేణ I
కోణేన కోమలదృశస్తవ కామకోటి
శోణేన శోషయ శివే మమ శోకసిన్ధుమ్ II 94 II

మారదృహా ముకుటసీమని లాల్యమానే
మందాకినీపయసి తే కుటిలం చరిష్ణుః I
కామాక్షి కోపరభసాత్ వలమానమీన-
సందేహమఙ్కురయతి క్షణమక్షిపాతః II 95 II

కామాక్షి సంవలిత మౌక్తిక కుండలాంశు-
చంచత్సిత శ్రవణచామర చాతురీకః I
స్తమ్భే నిరన్తరం అపాంగమయే భవత్యా
బద్ధశ్చకాస్తి మకరధ్వజమత్తహస్తీ II 96 II

యావత్ కటాక్ష రజనీ సమయాగమస్తే
కామాక్షి తావదచిరాన్నమతాం నరాణామ్ I
ఆవిర్భవత్యమృత దీధితిబింబమంబ
సంవిన్మయం హృదయపూర్వ గిరీన్ద్రశృఙ్గే II 97 II

కామాక్షి కల్పవిటపీవ భవత్కటాక్షో
దిత్సుః సమస్తవిభవం నమతాం నరాణామ్ I
భృఙ్గస్య నీలనళినస్య చ కాంతిసంపత్-
సర్వస్వమేవ హరతీతి పరం విచిత్రమ్ II 98 II

అత్యన్త శీతలం అనర్గళ కర్మపాక-
కాకోలహారి సులభం సుమనోభిరేతత్ I
పీయూషమేవ తవ వీక్షణమంబ కింతు
కామాక్షి నీలమిదమిత్యయమేవ భేదః II 99 II

అజ్ఞాతభక్తిరసమప్రసరద్వివేకం
అత్యన్తగర్వమనధీత సమస్తశాస్త్రమ్ I
అప్రాప్తసత్యమసమీపగతం చ ముక్తేః
కామాక్షి నైవ తవ స్పృహయతి దృష్టిపాతః II 100 II
(కామాక్షి మామవతు తే కరుణాకటాక్షః )

పాతేన లోచన రుచేః తవ కామకోటి
పోతేన పాతకపయోధి భయాతురాణామ్ I
పూతేన తేన నవ కాంచనకుండలాంశు-
వీతేన శీతలయ భూధరకన్యకే మామ్ II 101 II

ఏతత్ కటాక్ష శతకం ఘనసారరమ్యం
భక్త్యా సకృత్పఠతి యత్ కృత నిత్య కర్మా I
తస్మై ప్రసీదతితరాం తిలకామకోటి
ధర్మార్ధకామమకులం పరమం చ సౌఖ్యం II 102 II

II కటాక్ష శతకం సంపూర్ణం II 

సర్వం శ్రీ వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి