31, జనవరి 2012, మంగళవారం

శ్రీ మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకము - 2వ భాగం

ఓం సదాశివకుటుంబిన్యై నమః

II మూక పంచశతి - మందస్మిత శతకం II (11-20 శ్లోకములు)

వక్త్రశ్రీ సరసీజలే తరలిత భ్రూవల్లికల్లోలితే
కాలిమ్నా దధతీ కటాక్షజనుషా మాధువ్రతీం వ్యాపృతిమ్ I
నిర్నిద్రామల పుండరీక కుహనా పాండిత్యమాబిభ్రతీ
కామాక్ష్యాః స్మితచాతురీ మమ మనః కాతర్యమున్మూలయేత్ II 11 II

నిత్యంబాధిత బన్ధుజీవమధరం మైత్రీజుషం పల్లవైః
శుద్ధస్య ద్విజమండలస్య చ తిరస్కర్తారమప్యాశ్రితా I
యా వైమల్యవతీ సదైవ నమతాం చేతః పునీతేతరాం
కామాక్ష్యా హృదయం ప్రసాదయతు మే సా మందహాసప్రభా II 12 II

దృహ్యన్తీ తమసే ముహుః కుముదినీ సాహాయ్యమాబిభ్రతీ
యాన్తీ చన్ద్రకిశోరశేఖరవపుః సౌధాఙ్గణే ప్రేఙ్ఖణమ్ I
జ్ఞానామ్భోనిధివీచికాం సుమనసాం కూలంకషాం కుర్వతీ
కామాక్ష్యాః స్మితకౌముదీ హరతు మే సంసారతాపోదయమ్ II 13 II

కాశ్మీరద్రవధాతు కర్దమరుచా కల్మాషతాం బిభ్రతీ
హంసౌఘైరివ కుర్వతీ పరిచితిం హారీకృతైర్మౌక్తికైః I
వక్షో జన్మతుషారశైలకటకే సంచారమాతన్వతీ
కామాక్ష్యా మృదులస్మితద్యుతిమయీ భాగీరథీ భాసతే II 14 II

కమ్బోర్వంశపరంపరా ఇవ కృపాసంతానవల్లీభువః
సంఫుల్లస్తబకా ఇవ ప్రసృమరా మూర్తాః ప్రసాదా ఇవ I
వాక్పీయూషకణా ఇవ త్రిపథగా పర్యాయభేదా ఇవ
భ్రాజన్తే తవ మందహాసకిరణాః కాంచీపురీనాయికే II 15 II

వక్షోజే ఘనసారపత్రరచనా భఙ్గీ సపత్నాయితా
కంఠే మౌక్తికహారయష్టి కిరణ వ్యాపారముద్రాయితా I
ఓష్ఠశ్రీ నికురుమ్బపల్లవపుటే ప్రేఙ్ఖత్ప్రసూనాయితా
కామాక్షి స్ఫురతాం మదీయహృదయే త్వన్మందహాసప్రభా II 16 II

యేషాం బిన్దురివోపరి ప్రచలితో నాసాగ్రముక్తామణిః
యేషాం దీన ఇవాధికంఠమయతే హారః కరాలమ్బనమ్ I
యేషాం బంధురివోష్ఠయోరరుణిమా ధత్తే స్వయం రంజనం
కామాక్ష్యాః ప్రభవన్తు తే మమ శివోల్లాస్సాయ హాసాంకురాః II 17 II

యా జాడ్యాంబునిధిం క్షిణోతి భజతాం వైరాయతే కైరవైః
నిత్యం యాం నియమేన యా చ యతతే కర్తుం త్రిణేత్రోత్సవమ్ I
బింబం చాన్ద్రమసం చ వంచయతి యా గర్వేణ సా తాదృశీ
కామాక్షి స్మితమంజరీ తవ కథం జ్యోత్స్నేత్యసౌ కీర్త్యతే II 18 II

ఆరూఢా రభసాత్పురః పురరిపోః ఆశ్లేషణోపక్రమే
యా తే మాతరుపైతి దివ్యతటినీ శఙ్కాకరీ తత్క్షణమ్ I
ఓష్ఠౌ వేపయతి భ్రువౌ కుటిలయతి ఆనమ్రయత్యాననం
తాం వందే మృదుహాసపూర సుషమాం ఏకామ్రనాథప్రియే II 19 II

వక్త్రేందోస్తవ చంద్రికా స్మితతతిః వల్గు స్ఫురన్తీ సతాం
స్యాచ్చేద్యుక్తమిదం చకోరమనసాం కామాక్షి కౌతూహలమ్ I
ఏతత్ చిత్రమహర్నిశం యదధికామేషా రుచిం గాహతే
బింబోష్ఠద్యుమణిప్రభాస్వపి చ యద్బిబ్బోకమాలంబతే II 20 II
 
సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి