3, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

శ్రీ ఆర్యాద్విశతి – 5వ భాగము

ఓం శ్రీ సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితాయై నమః
II భగవాన్ క్రోధభట్టారక విరచిత శ్రీ ఆర్యాద్విశతి – 5 భాగము II (శ్రీ లలితాస్తవరత్నమ్)

ప్రణుమః స్తత్ర భవానీ
సహచర మీశాన మిన్దుఖణ్డ ధరమ్ I
శృఙ్గార నాయికా
మనుశీలన భాజోపి నన్ది భృఙ్గి ముఖాన్ II 81 II

తత్రైణ వహ యోజన
దూరే వన్దే మనోమయం వప్రమ్ I
అఙ్కూర న్మణికక్ష్యా
మ న్తరకక్ష్యాం చ నిర్మలా మనయోః II 82 II

తత్రైవామృతవాపీం
తరళ తరఙ్గావలీఢ తట యుగ్మామ్ I
ముక్తామయ కలహంసీ
ముద్రిత కనకారవిన్ద సౌరభ్యామ్ II 83 II

శక్రోపలమయ భృఙ్గీ
సఙ్గీతో న్మేష ఘోషిత దిగన్తామ్ I
కాఞ్చన మయాఙ్గ విలసత్
కారణ్డవ షణ్డ తాణ్డవ మనోజ్ఞామ్ II 84 II

కురువి న్దాత్మక హల్లక
కోరక సుషమా సమూహ పాటలితామ్ I
కలయే సుధా స్వరూపాం
కన్దళితానన్ద కైరవా మోదామ్ II 85 II

తద్వాపికా న్తరాళే
తరళే మణిపోతసీమ్ని విహరన్తీమ్ I
సిన్దూర పాటలాఙ్గీం
సితకిరణాఙ్కూర కల్పిత వతంసామ్ II 86 II

పర్వేన్దు బిమ్బవదనాం
పల్లవ శోభాధర స్ఫురిత దరహాసామ్ I
కుటిల కబరీం కురఙ్గీ
శిశు నయనాం కుణ్డల స్ఫురిత గణ్డామ్ II 87 II

నికటస్థ పోతనిలయాః
శక్తీః శయ విధృత హేమశృఙ్గి జలైః I
పరిషిఞ్చన్తీం పరిత
స్తారాం తారుణ్య గర్వితాం వన్దే II 88 II

ప్రాగుక్త సఙ్ఖ్య యోజన
దూరే ప్రణమామి బుద్ధిమయ సాలమ్ I
అనయోర న్తర కక్ష్యా
మష్టాపదరూప మేదినీ రుచిరామ్ II 89 II

కాదమ్బరీ నిదానాం
కలయా మ్యానన్ద వాపికాం తత్ర I
శోణాశ్మ నివహ నిర్మిత
సోపాన శ్రేణి శోభమాన తటామ్ II 90 II

మాణిక్య తరణి నిలయాం
మధ్యే తస్యాం మదారుణ కపోలామ్ I
అమృతేశీ త్యభిధానా
మన్తః కలయామి వారుణీం దేవీమ్ II 91 II

సౌవర్ణ కే నిపాతన
హస్తాః సౌన్దర్య గర్వితాదేవ్యః I
తత్పురత స్థితి భాజో
వితర న్త్వస్మాక మాశిషామృద్ధిమ్ II 92 II

తస్య పృషదశ్వ యోజన
దూరేహఙ్కార సాల మతి తుఙ్గమ్ I
వన్దే తయోశ్చ మధ్యమ
కక్ష్యాం వలమాన మలయ పవమానామ్ II 93 II

వినుమో విమర్శ వాపీం
విమలాం చ సుధా స్వరూపిణీం తత్ర I
వేలాతిలఙ్ఘి వీచీ
కోలాహల భరిత కూల వనవాటీమ్ II 94 II

తత్రైవ సలిలమధ్యే
తాపిఞ్చదళ ప్రసూన కిరణాభామ్ I
శ్యామల కంచుక లసితాం
శ్యామాం విధుబిమ్బ డమ్బర హరాస్యామ్ II 95 II

ఆభుగ్న మసృణ ఛిల్లీ
హసితా యుగ్మ శర కార్ముక విలాసామ్ I
మన్దస్మితాఞ్చిత ముఖీం
మణిమయ తాటఙ్క మణ్డిత కపోలామ్ II 96 II

కురువిన్ద తరణి నిలయాం
కులాచల స్పర్ధి కుచ నమన్మధ్యామ్ I
కుఙ్కుమ విలిప్త గాత్రాం
కురుకుళ్ళాం మనసి కుర్మహే సతతమ్ II 97 II

తత్సాలోత్తర దేశే
భానుమయం వప్ర మాశ్రయే దీప్రమ్ I
మధ్యం చ విపుల మనయో
ర్మధ్యే విశ్రాన్త మాతపోద్గారమ్ II 98 II

తత్ర కురువిన్ద పీఠే
తామరసీ కనక కర్ణికా ఘటితే I
ఆసీన మమ్బుజాసన
మమ్లాన ప్రసన మాలికా భరణమ్ II 99 II

చక్షుష్మతీ ప్రకాశన
శక్తిచ్ఛాయా సమారచిత కేళిమ్ I
మాణిక్య మకుటరమ్యం
వన్దే మార్తాణ్డ భైరవం హృదయే II 100 II
  
సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి