26, జులై 2011, మంగళవారం

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం, శశివర్ణం చతుర్భుజమ్
ప్రసన్నవదనం  ధ్యాయేత్, సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. 

అగజానన  పద్మార్కం, గజాననమహర్నిశమ్
అనేకదం తం భక్తానాం, ఏకదంతముపాస్మహే.

ఏకదంతం  మహాకాయం, తప్తకాంచన సన్నిభమ్
లంబోదరం  విశాలాక్షం, వందేహం గణనాయకమ్.

మౌంజీ కృష్ణాజినధరం, నాగయజ్ఞోపవీతినమ్
బాలేందుశకలం మౌళౌ, వందేహం గణనాయకమ్.

చిత్రరత్నవిచిత్రాంగం, చిత్రమాలా విభూషితమ్
కామరూపధరం దేవం, వందేహం గణనాయకమ్.

గజవక్త్రం  సురశ్రేష్టం, కర్ణ చామర భూషితమ్
పాశాంకుశధరం దేవం, వందేహం గణనాయకమ్.

మూషికోత్తమమారుహ్య, దేవాసురమహాహవే
యోద్ధుకామం మహావీరం, వందేహం గణనాయకమ్.

యక్షకిన్నర  గంధర్వ, సిద్ధ విద్యధరైస్సదా
స్తూయమానం  మహాబాహుం, వందేహం గణనాయకమ్.

అంబికాహృదయానందం, మాత్రుభిః పరివేష్టితమ్
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం, వందేహం గణనాయకమ్.

సర్వవిఘ్నహరం దేవం, సర్వవిఘ్నవివర్జితమ్
సర్వసిద్ధి  ప్రదాతారం, వందేహం గణనాయకమ్.

గణాష్టకమిదం పుణ్యం, యః పఠేత్ సతతం నరః
సిద్ధ్యంతి  సర్వకార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్.


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి